Почетак Обједињена процедура
Филтер
 • Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини СЕЧАЊ

   

  Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп  и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини  СЕЧАЊ у следећим катастарским општинама: Преузми овде

  ФОРМУЛАР


  ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПРВИ КРУГ

  Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: RHP-W4-28/2018-4
  Датум: 18.10.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке : Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства  

        шифра из општег речника набавки: Набавка грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000, Набавка намештаја за кућу, шифра из ОРН: 39140000, Набавка апарата за домаћинство, шифра из ОРН: 39700000

  3.Критеријум за доделу уговора је :  Најнижа понуђена цена.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства број RHP-W4-28/2018,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                                        

  6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 29.10.2018.године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 29.10.2018. године у 12,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од најдуже 30 дана од дана отварања понуда.

  10. Контакт лица за све додатне информације су:  Ивана Пејовић, Мирослав Папић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com                                                                                         

   

   

   

  Конкурсна документација Преузми овде
  Одлука о додели уговора Преузми овде

   

   

 • КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ Преузми овде
 • АФРИЧКА КУГА СВИЊА - Брошура за ловце

   

 • АФРИЧКА КУГА СВИЊА - Упутства за власнике

 • ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање пољопривредних газдинстава заинтересованих за суфинансирање камата за краткорочне кредите за набавку обртних средстава у 2018. години

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  За пријављивање пољопривредних газдинстава

  заинтересованих за суфинансирање камата за краткорочне кредите

  за набавку обртних средстава у 2018. години

  Преузми овде

 • Јавна набавка-Позив за подношење понуда- Отворени поступак-Радови на реконструкцији улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: 15/2017-4
  Датум: 25.10.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

   

  2.Предмет јавне набавке : Радови на реконструкцији улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока шифра из општег речника набавки: 45454000 –  радови на реконструкцији

   

  3.Критеријум за доделу уговора је :    економски најповољнија понуда.

  Елементи критеријума су:

             -        Понуђена цена ...................................            .........     90      бодова

              -       Рок извођења            ....................................   10       бодова

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку радова на реконструкцији  улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока  број 15/2017 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                                   

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.11.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.11.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања понуда.

  10.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје, Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

   

                                                                                                           Председник Општине

                                                                                                            Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

   

 • Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

  Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при

  куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом

  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености

  услова и броју освојених бодова.

  Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке мале вредности: Радови - рекултивација земљишта

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 14/2017-4
  Датум :23.10.2017.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Радови - рекултивација земљишта, шифра из општег речника набавки: 45112320-Радови на рекултивацији земљишта.

  3. Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

  Елементи критеријума су:

             -       Понуђена цена ................................... .........     90      бодова

             -       Рок извођења            ....................................   10       бодова

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку радова- рекултивација земљишта, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.               

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 31.10.2017. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 31.10.2017. године у 13,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине

                                                                                                 Предраг Рађеновић

   

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке мале вредности: Добра за репрезентацију

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе    
  Број: 16/2017-4
  Датум : 23.10.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Добра за репрезентацију

       шифра из општег речника набавки: 15800000

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

             -          Понуђена цена............................................90        бодова

              -           Рок испоруке ..............................................10         бодова

              Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

           Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара за репрезентацију, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.               

  4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 31.10.2017. године до 12,00 часова.

   

  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 31.10.2017.године у 13,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  8.Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

   

   

   

 • ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - Јавне набавке мале вредности: Услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ

  ОПШТИНА СЕЧАЊ
  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57
  23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. ичл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 23.10.2017.године упућује:

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 17/2017-4
  1.    Назив, адреса, врста наручиоца :
  Општинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
  .2.    Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

  3.      Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
  Предмет јавне набавке: Услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ


  Ознака из општег речника набавке:
  90620000-услуга чишћења снега

  4.    Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
  5.   Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57-    23240 Сечањ,на Порталу Управе за јавне набавке
  www.portal.uin.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  6.    Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.
  Рок за подношење понуда је до 12:00 часова дана 31.10.2017. године.
  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.
  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 12:00 часова.
   
  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 31.10.2017. године у 14:00 часова.


  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:    
  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА ЈНМВ
  бр.17/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57 23240 СЕЧАЊ


  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

  7.    Место, време и начин отварања понуда:
  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.
  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 14,00 часова, дана 31.10.2017. године
  8.    Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.
  9.    Рок за доношење Одлуке о додели уговора:
  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  10.    Контакт: e-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
  Преузми овдe
  OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овдe

   

   

 • ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2017. ГОДИНИ

  П Р О Г Р А М
  ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
  ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  У 2017.ГОДИНИ

   

             

  ПРОГРАМ Преузми овде
  ПАРЦЕЛЕ ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА
  СЕЧАЊ Преузми овде
  СУТЈЕСКА Преузми овде
  ШУРЈАН Преузми овде
  КРАЈИШНИК Преузми овде
  КОНАК Преузми овде
  НЕУЗИНА Преузми овде
  ЈАША ТОМИЋ Преузми овде
  ЈАРКОВАЦ Преузми овде
  БАНАТСКА ДУБИЦА Преузми овде
  БОКА Преузми овде

   

   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ (УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА

  ОДВОДЊАВАЊУ (УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

  број 09/2016-7 од 18.10.2016. године.

  Преузми овде

   

   

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки"

   

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

  Преузми овде

   

 • Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Гориво

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Интернет страница: www.secanj.rs

  Број: 08/2016-4

  Датум: 07.10.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

   

  2. Предмет јавне набавке : Гориво


  шифра из општег речника набавки: 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије, 09130000 – нафта и дестилати

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.


  Елементи критеријума су:
  - Понуђена цена            .................................... 90 пондера
  - Услови плаћања............................................... 5 пондера
  - Техничке предности   ....................................... 5 пондера

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара-гориво број 08/2016 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

   

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.11.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.11.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
  10.Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Гориво 2016-:

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 07.10.2016. године упућује:

   

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

   

  БРОЈ 09 / 2016-4

  1.  Назив, адреса, врста наручиоца :

   

  Општинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

   

  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

   

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

   

  Предмет јавне набавке: НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

   

  Ознака из општег речника набавке:

   

  45232452 - Радови на одводњавању

   

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

   

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

   

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

   

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57-23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке

   

  www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs

   

  6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

   

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

   

  Рок за подношење понуда је до 13:00 часова дана 17.10.2016. године.

   

  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

   

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 13:00 часова.

   

  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 17.10.2016. године у 16:00 часова .

   

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутиј и са назнаком:

   

  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ
  УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ) ЈНМВ бр.
  09 / 2016 - НЕ ОТВАРАТИ


  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

   

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

   

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

   

  7. Место, време и начин отварања понуда:

   

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

   

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 17.10.2016. године

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

   

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

   

  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

   

   

  9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

   

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  10. Лице за контакт за обилазак терена: Радомир Ковачевић, 069/80-23-411 од 09:12 часова од 10.10.2016.-14.10.2016.год.

   

  11. E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ

  АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)-

  Преузми овде

   


   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПП „Победа" ДОО Бока-

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-13-2/2016-11

  Дана: 29.09.2016 г.

  С е ч а њ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ

   

  Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПП „Победа" ДОО Бока, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем омплексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ.

  Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 30.09.2016 до 10.10.2016 од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

    

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

  Преузми овде

   

   

   

   

 • ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 09 / 2015-3

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012 и 68/2015), Наручилац, дана 22.10.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  БРОЈ 09 / 2015-3

   

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :

  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

  Ознака из општег речника набавке:
  45232452 – Радови на одводњавању

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs , на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  6.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.
  Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу за јавне набавке, односно до 13:00 часова дана 30.10.2015. године.
  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 13:00 часова.
  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 30.10.2015. године у 16:00 часова.


  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ) ЈНМВ бр. 09 / 2015 - НЕ ОТВАРАТИ
  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

  7. Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 30.10.2015. године.

   

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  9.Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  10. Лице за контакт за обилазак терена:

  Радомир Ковачевић, 069/80-23-411 од 09:12 часова од 26.10.2015.-29.10.2015.год.

  11. Електронска адреса: nabavkasecanj@gmail.com 

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ

  Преузми овде

   


   

 • ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

   

  ОГЛАС

  ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

   

                                                                        

  ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КОМПЛЕТАН ОГЛАС ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

   

   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Обједињена процедура