Почетак Обједињена процедура
Филтер
 • ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  Преузми овде

  ЗАКЉУЧАK - I

  Преузми овдe

  ЗАКЉУЧАK - II

  Преузми овдe
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - За набавку пружања геодетских услуга

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности за набавку пружања геодетских услуга број 05/2017-7 од 28.02.2017.године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку пружања геодетских услуга понуђачу ГБ "Стамболија" из Зрењанина, ул. Краља Петра I бр.2, понуда заведена под бројем 363 од 27.02..2017. године.

   

  Преузми овдe

   

   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Канцеларијцки материјал бр. 04/2017-7

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара - Канцеларијски материјал број 04/2017-7 од 20.02.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку добара- Канцеларијски материјал понуђачу СТР "Чуперак" из Сечња, ул. Партизански пут 64, понуда заведена под бројем 269 од 14.02.2017. године.

   

  Преузми овдe

   

   

 • Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања

   

   

  Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања

  Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица и предузетнике, за регистрована пољопривредна газдинства и за локалне самоуправе.

  Како наводе у Развојном фонду Војводине нове кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења значајно смањена.

  Каматне стопе годишње износе 1% уколико је средство обезбеђења банкарска гаранција и 2% уколико је средство обезбеђења хипотека када корисник кредита долази из локалне самоуправе са територије Војводине које се налазе у трећој и четвртој групи развијености ( Алибунар, Бач, Бела Црква, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пландиште, Сечањ, Србобран, Тител, Чока, Шид и Опово ). Каматне стопе су више за један процентни поен уколико корисник кредита долази из локалне самоуправе које спадају у прву и другу категорију развијености и у зависности од инструмента обезбеђења износе 2 или 3% годишње

  Директор Развојног фонда господин Горан Савић изјавио је да је у току 2017.године кроз конкурсе опредељено 2,5 милијарде динара, односно приближно 20 милиона евра. Такође, средства обезбеђења смо знатно прилагодили тренутној ситуацији на тржишту па ће привредницима и пољопривредницима бити у великој мери олакшано њихово коришћење.

  Када је реч о грејс периоду који пружамо нашим клијентима, морам да напоменем да су то тренутно најдужи рокови који се могу наћи у понуди кредитних линија. За инвестиционе пројекте опредељен је период мировања отплате до 24 месеца, а за обртна средства до 6 месеци.

  Такође, омогућено је и давање ручне залоге на новокупљену погонску механизацију код кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава па тако сада пољопривредници уз 20% учешћа могу дати залогу на предмет куповине. Важно је напоменути да је смањена и накнада за обраду кредитног захтева са 10.000 на 5.000 динара.

  Трудимо се да покретачима привредних активности маскимално изађемо у сусрет и то ћемо чинити у наредном периоду. Обилазимо војводјанске општине, причамо са привредницима и пољопривредницима и њиховим захтевима излазимо у сусрет.

   

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ПРОДУЖЕЊE РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БРОЈ 05/2017

   

  Општина Сечањ

  Вожда Карађорђа 57

  Сечањ

  Број: 05/2017-6

  Датум: 22.02.2017. године

   

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ

  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БРОЈ 05/2017

   

   

   

  Обавештавају се понуђачи да је продужен рок за подношење понуда за јавну набавку ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БРОЈ 05/2017.

   

  Рок за подношење понуда је 27.02.2017од. до 14,00 часова, а јавно отварање понуда је 27.02.2017од. у 16,00 часова.

   

   

   

   

   

   

  Председник комисије

  Ивана Пејовић

  Службеник за јавне набавке

   

 • ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 05/2017-5 за јавну набавку геодетских услуга

   

   

  Мења се конкурсна документација број 05/2017-5 за јавну набавку геодетских услуга тако што се мења Образац БР.10 „СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМЦЕНЕ САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА“ и исти сада гласи:

   

  Преузми овде

   


   

 • ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ ЗА 2017.ГОДИНУ


   
   
  ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ ЗА 2017.ГОДИНУ Преузми овде

   


 • Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57,Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 05/2017-4

  Датум: 14.02.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности јеГеодетске услуге
  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 23.02.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 23.02.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Геодетске услуге

  Преузми овде

   


   

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Интернет страница: www.secanj.rs

  Број: 03/2017-4

  Датум: 14.02.2017.године


  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2. Предмет јавне набавке : Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ
  шифра из општег речника набавки: 60100000 - Услуге друмског превоза

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ број 03/2017 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.03.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.03.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

  10. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  - Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ

  Преузми овде

   


   

 • Јавни позив спортски савез

  ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2017.годину за суфинансирање потреба у области спорта  Преузми овдe

   

  ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС  Преузми овдe

   


   

   

 • Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Канцеларијски материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57,Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 04/2017-4

  Датум: 07.02.2017.године


  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Канцеларијски материјал

  шифра из општег речника набавки: 30192000

   

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

  - Понуђена цена............................................ 85 бодова

   

  - Рок испоруке ..............................................10 бодова

   

  - Услови плаћања.............................................5 бодова

   


   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

  јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке

  за набавку добара- Канцеларијски материјал број 04/2017 , са назнаком Не

   

  отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На

   

  полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона

  понуђача и број телефона контакт особе.

   

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.02.2017. године до 14,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

   

  ће се неотворене вратити понуђачима.

   

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.02.2017.године у 16,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа

  бр.57, Сечањ

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања

  понуда. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Канцеларијски материјал

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА, БРОJ 03/2016-7 ОД 18.02.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Добра за репрезентацију

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 04/2016-1

  Датум: 25.02.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Добра за репрезентацију      

  шифра из општег речника набавки: 15800000

  3. Критеријум  за  доделу  уговора  је  :  критеријум  економски  најповољније  понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:            

  -  Понуђена цена............................................90   бодова  

  -  Рок испоруке ..............................................10   бодова  

  Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.          

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку добара за репрезентацију,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  4. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  04.03.2016.  године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  5. Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  04.03.2016.године  у  16,00  часова  у пословним  просторијама  наручиоца у Општини Сечањ,ул.  Вожда  Карађорђа бр.57, Сечањ. 

  6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

  8. Контакт лице за све додатне информације је  Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ДОБРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ-

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Канцеларијски материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 01/2016-5
  Датум: 04.02.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Канцеларијски материјал

   шифра из општег речника набавки: 30192000            

   

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

   

              -          Понуђена цена............................................ 85      бодова

   

              -           Рок испоруке ..............................................10      бодова

   

              -         Услови плаћања.............................................5      бодова

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- Канцеларијски материјал број 01/2016 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 12.02.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 12.02.2016.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

   

   

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.Контакт лице за све додатне информације је  Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Санитарни материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 03/2016-3

  Датум :09.02.2016.године


  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Санитарни материјал

  шифра из општег речника набавки: 44411000

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

              -          Понуђена цена............................................ 85      бодова

              -           Рок испоруке ..............................................10      бодова

              -         Услови плаћања.............................................5      бодова

   

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Санитарног материјала, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 17.02.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.02.2016.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације је  Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

  САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ

  Преузми овде

   


   

 • Измена документације Јавна набавка ЈН БР.02/2015-4

  Конкурсна документација мобилна телефонија II верзија.пдф Пеузми овде
  Продужење рока - мобилна телефонија.пдф Преузми овде
  Одговор на питања.пдф Пеузми овде

 • Јавна набавка ЈН БР.02/2015-4

   

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  Вожда Карађорђа бр.57
  Сечањ

                                       

   

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  Наручилац јавне набавке

  Општина Сечањ , Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ, Орган јединице локалне самоуправе   

  Врста поступка

  Јавна набавка мале вредности

  Предмет јавне набавке

  Услуге мобилне телефоније

  Назив и ознака из општег речника набавки

  64212000– Услуге мобилне телефоније  

  Критеријум  који Наручилац  примењује у премету јавне набавке

  Економски најповољнија понуда

  Преузимање конкурсне документације

  Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs ,или интернет странице Наручиоца www.secanj.rs

  Начин подношења понуда

  Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти или кутији обавезно написати “НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“, број набавке 02/2015“.

   

  На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, телефон, емаил адресу и име особе за контакт. Понуде се подносе на адресу: Општина Сечањ , Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Рок за подношење понуда

  Понуде с достављају до 23.02.2015. године до 14:00 часова. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.

  Место и време и начин

  отварања понуда

  Отварање понуда је јавно и обавиће се 23.02.2015. године у 16:00 часова у просторијама наручиоца на адреси Општина Сечањ , Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

  Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку овтарања понуда

  Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварању понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и бити оверена)

  Рок за доношење Одлуке

  о додели уговора

  Одлука о додели уговора биће донета у року

  до 25 дана од дана отварања понуда

  Лице за контакт : радним данима од 08-12 часова

  Ивана Пејовић

  Комисија за јавну набавку

  Телефон: 063/10-20-537

  Емаил: nabavke@beotelnet.net

   

   

          

   


   ОВДЕ ПРЕУЗМИ 

   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Обједињена процедура