Почетак Обједињена процедура
Филтер
 • РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Биогасна електрана снаге 990 kWel - „БИО ПАН ГАС“ ДОО Сечањ

  РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Биогасна електрана снаге 990 kWel - „БИО ПАН ГАС“ ДОО Сечањ  Преузми овде  
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2018. ГОДИНИ

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2018. ГОДИНИ   Преузми овде

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2018. ГОДИНИ

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ   ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2018. ГОДИНИ Преузми овде
  ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2018 Преузми овде
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 09/2018-4
  Датум: 05.04.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“
  шифра из општег речника набавки: 77313000-Услуга одржавања паркова.

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“ број 09/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 13.04.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 13.04.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   Преузми овде  
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "БИО ПАН ГАС" ДОО Сечањ

  Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "БИО ПАН ГАС" ДОО Сечањ 

  Преузми овде
 • Саопштење

   

   

  Karasi 3

   

  Поштовани пријатељи,


  С’тугом, неверицом и дубоким жаљењем, путем наше wеб странице, обавештавамо вас да је општина Сечањ остала без свог председника, Предрага Милошевића Карасија, који је после изненадне и тешке болести преминуо у 53. години живота.


  17., 18. и 19. Април 2017. године проглашавају се данима жалости у општини Сечањ и реализују се у складу са законском регулативом која се односи на проглашење Дана жалости.


  Комеморативна седница овим поводом одржаће се 17. Априла 2017. године са почетком у 12:00 часова у Великој Сали Скупштине општине Сечањ а у Малој Сали Скупштине општине Сечањ биће отворена књига жалости.


  Испраћај нашег драгог председника Предрага Милошевића Карасија обавиће се 17.04.2017. године у 16:00 часова, испред породичне куће у Сечњу.


  Скупштина општине Сечањ
  С Е Ч А Њ    

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 03/2017-8

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 од 24.03.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговорз а јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 понуђачима у заједничкој понуди СТУП "Вршац" АД, Степе Степановића бр.9, Вршац И ДОО "Банат Транс" из Зрењанина, ул. Београдска бр. 22, понуда заведена под бројем 495 од 17.03.2017. године.

  .

   

  Преузми овдe

   

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ

   

   НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 03/2017-9

  Датум : 03.04.2017.године

   

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

   

   

  1.Опис предмета набавке: Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ
  Општи речник набавки- 60100000 -услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза
  2.Уговорена вредност: 7.248.077,80 динара без ПДВ-а
  3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
  4.Број примљених понуда: 1
  5.Највиша понуђена цена: -
  6.Најнижа понуђена цена: -
  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2017.године
  8.Датум закључења уговора: 30.03.2017.год.
  9.Подаци о добављачу: СТУП “Вршац" АД , Степе Степановића бр.9, Вршац и ДОО „Банат Транс“ из Зрењанина, ул. Београдска бр.22
  10.Период важења уговора: дванаест месеци

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • Обавештење

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

   

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ 

   

           Обавештава се јавност да је носилац пројекта "Массаграр" ДОО из Новог Сада, поднео захрев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - "Реконструкција силоса за житарицеи доградња пратећих објеката, ПЈ "Фарма Сечањ", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 949/1, КО Сечањ, на територији општине Сечањ.

           Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 22.04.2016 до 04.05.2016 од 11-13 ч.

           У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

                 Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

 • Обавештење

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

   

   

           У складу са чланом 10. став 7. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), обавештавам вас да је одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине донело Решење бр. 501-3-3/2016-II од 05.04.2016 године да за ПРОЈЕКАТ - "Фабрика за хладну прераду поврћа са хладњачом", чија се реализација планира на кат. парцели бр. 1759/1, КО Сутјеска, у насељеном месту Сутјеска, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

           Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења, Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине у року од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко Одељења за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине, са таксом од 440,00 динара.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

 • Јавна набавка мале вредности - Набавка средстава за економско оснаживање интерно расељених лица и избеглица на територији општине Сечањ Број 06 / 2015

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 06/2015 

  Наручилац јавне набавкe

   

  Општина Сечањ,
  Вожда Карађорђа бр.57,
  Сечањ,
  Орган јединице локалне самоуправе

   

  Датум :07.04.2015.годинe

  Позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

    

  Врста поступкa

  Javna nabavka male vrednosti                               

  Предмет јавне набавке мале вредности јe:

  Набавка средстава за економско оснаживање интерно расељених лица и избеглица на територији општине Сечањ

  Ознака из општег речника набавкe:

  Партија I – Свиње - 03323000 - свиње
  Партија II – Говеда - 03321100 - говеда
  Партија III – Пчелиња друштва - 03325000 - ситне животиње
  Партија IV – Опрема за пчеларство - 16640000-машине за пчеларство
  Партија V – Мотокултиватори- 16120000 - дрљаче, аератори, култиватори, плевилице и копачице

  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговорa:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

   

  ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБЈАВЉЕН НА
  СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

   

   

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
  финансија и привреде;
  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
  средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине;
  - Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
  Министарству рада, запошљавања и социјалне политикe.

   

  Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
  документација доступнa:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57 – 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавкe www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоцa www.secanj.rs.

  Начин и рок подношења понуде :

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

  Рок за подношење понуда је до 17.04.2015. године до 14:00 часова.
  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57 – 23240 Сечањ.
  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:


  ПОНУДА ЗА ДОБРА – НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО
  ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ИЗБЕГЛИЦА НА
  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ,
  ЈН бр .06 / 2015 - НЕ ОТВАРАТИ
  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ


  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговременo.

  Место, време и начин отварања понудa:

   

   

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа
  Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57 – 23240 Сечањ.
  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 17.04.2015 године

  I партија- у 16,00 часова
  II партија-у 16,30 часова
  III партија-у 17,00 часова
  IV партија-у 17,30 часова
  V партија- у 18,00 часова

   

  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понудa:

   

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лицa.

  Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понудa.

  Лице за контакт:

  Дамир Ђурић
  Eмаил: nabavkasecanj@gmail.com од 08-12 час. сваког радног дана
  Телефон: 023/841-111, 023/841-410

   

   

   

   

  Конкурсна документација - јавне набавке број 06/2015.пдф
  Преузми овде

   

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА Број:04/2015-4

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

  Наручилац јавне набавке

  Општина Сечањ,
  Вожда Карађорђа бр.57,
  Сечањ,
  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 04/2015-3
  Датум :06.04.2015.године

   

  Врста поступка

  Јавна набавка мале вредности                             

  Предмет јавне набавке мале вредности је:

  Канцеларијски материјал

  Шифра из општег речника набавки:

  30192000

  Критеријум за доделу уговора је:

  Критеријум економски најповољније понуде.

   

   

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

  - Понуђена цена......................................... 90 бодова
  - Рок испоруке ..............................................5 бодова
  - Услови плаћања............................................5 бодова

  Преузимање конкурсне документацијe

  Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs , или интернет странице Наручиоцa www.secanj.rs

  Начин подношења понудa

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Канцеларијског материјала” са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

   

  На полеђини коверте
  обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача, емаил адресу и број телефона контакт особe.

  Рок за подношење понудa

   

  Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 15.04.2015. године до 14,00 часова.
  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачимa.

  Место и време и начин

  отварања понуда

  Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 15.04.2015.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

  Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку овтарања понудa

  Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварању понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и бити оверена)

  Рок за доношење Одлуке

  о додели уговора

  Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понудa.

  Контакт лице за све додатне информације јe:

  Ивана Пејовић

  Емаил: nabavkasecanj@beotelnet.net

   

   

   

   

  Конкурсна документација - канцеларијски материјал.пдф
  Преузми овде

   

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА- ПУТНИЧКА ВОЗИЛА Број: 05/2015-4

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

  Наручилац јавне набавке

  Општина Сечањ , Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ, Орган јединице локалне самоуправе

   

  Број: 05/2015-3
  Датум :06.04.2015.године

    

  Врста поступка

  Јавна набавка мале вредности                              

  Предмет јавне набавке мале вредности је:

  Добра - Путничка возила 

  Шифра општег речника набавки:

  34110000-путнички аутомобил

  Критеријум за доделу уговора je:

  Критеријум најниже цене

   

  Преузимање конкурсне документације

  Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs ,или интернет странице Наручиоца www.secanj.rs

  Начин подношења понуда

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара - Путничка возила” са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. 

  На полеђини коверте
  обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача, емаил адресу и број телефона контакт особе.

  Рок за подношење понуда

  Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 16.04.2015. године до 14,00 часова.
  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се
  неотворене вратити понуђачима.

  Место и време и начин

  отварања понуда

  Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 16.04.2015.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда. 

  Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку овтарања понуда

  Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварању понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и бити оверена)

  Рок за доношење Одлуке

  о додели уговора

  Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  Контакт лице за све додатне информације је:

  Ивана Пејовић

  Емаил: nabavkasecanj@beotelnet.net

   

    

  Конкурсна документација - путничка возила.пдф Преузми овде

   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Обједињена процедура