Почетак Обједињена процедура
Филтер
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Рачунари и рачунарска опрема

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 12/2018-4

  Датум :30.05.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Рачунари и рачунарска опрема       шифра из општег речника набавки: 30200000-рачунарска опрема и материјал

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријумима:

  -                     Понуђена цена............................................... 90       бодова

  -                     Рок испоруке ....................................................5      бодова

  -                     Гарантни рок...................................................5 бодова

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку рачунарa и рачунарске опреме, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.        

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 11.06.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 11.06.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ I
  Преузми овде
  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Пружањe услуге мобилне телефоније

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе

  Интернет страница: www.secanj.rs

  Број: 11/2018-4

  Датум: 28.05.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Пружањe услуге мобилне телефоније , шифра из општег речника набавки: 64212000  

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку Пружања услуге мобилне телефоније број 11/2018 са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На

  полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.     

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 05.06.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 05.06.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
  Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

  РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ Преузми овде
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Канцеларијски материјал

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Канцеларијски материјал Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке: Отворени поступак - Пружањe услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница:             www.secanj.rs
  Број: 10/2018-4
  Датум: 27.04.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Пружањe услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције, шифре из општег речника набавки:  90921000- Услуге дезинфекције и уништавања штеточина, 90923000-  Услуге дератизације.

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку Пружања услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције број 10/2018 са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.         

  6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 28.05.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 28.05.2018. године у 15,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања понуда.

  10.Контакт лица за све додатне информације су:  Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

                                                                                                            Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
  Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  Преузми овде
 • Јавна набавка -ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

   

  Општина Сечањ
  Вожда Карађорђа 57
  Сечањ
  Број: 08/2017-4
  Датум: 25.05.2017. године

  :

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
  ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

   

  2. Предмет јавне набавке је услуга-Услуга одржавања софтвера -шифра из

  општег речника набавки: 50312600

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже цене

  4. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36.,став1., тачка 2. ЗЈН.

  5. Број и датум првобитно закљученог уговора: 2877/1-09 од 24.12.2009.

  6. Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив: Институт „Михајло Пупин“ Београд

   

  7. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.06.2017. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  8. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.06.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Сечњу, ул. улица Вожда Карађорђа бр. 57

   

   9. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  10. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  11. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА бр. 08/2017-5

  Преузми овде

   


   

 • Конкурс за" Домаћина летњих спортских игара" оштине Сечањ

   

   

   

   

   

   

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  Број:16-01-010/2017
  Дана: 23.05.2017.године
  Сечањ


  САВЕТУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА


     Програмом рада Спортског савеза општине Сечањ, "Летње спортске игре" општине Сечањ одржаће се последњег викенда у јулу или првог викенда у августу.
     Молимо Вас да размотрите на Савету Месне заједнице евентуалну кандидатуру Ваше Месне заједнице за овогодишњег" Домаћина игара".
     Молимо Вас да у пријави за "Домаћина игара" наведете са којим могућностима располаже Ваша Месна заједница и на који начин је спремна за организацију игара.
     Пријаве за "Домаћина игара" доставите писмено на адресу "Спортски савез општине Сечањ", до 07.јуна 2017. године

  СПОРТСКИ ПОЗДРАВ!

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                          СПОРТСКОГСАВЕЗА

                                                                                                   Зоран Рикало


  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ  

  ж.р. Војвођанска банка 355-1030858-11

  Матични број 08019037 

  ПИБ 101358362                                          

  Тел. 0698023439; 0643019920;

  E mail  sportsavsecanj@gmail.com    

   


   

 • САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Untitled

   

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

   

  Општина Сечањ успешно реализовала пројекат


   “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ”

   

   

  Маја месеца завршава се реализација пројекта “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ” који је Општина Сечањ реализовала у партнерству са Општином Житиште и Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат (РЦР Банат), а који је финасиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе, у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

  Тим поводом, у среду, 24. маја 2017 године, у просторијама Општине Житиште, одржана је завршна конференција пројекта а присутнима на конференцији обратили су се председник општине Житиште г-дин Митар Вучуревић, локални асистент пројекта г-ђа Јелена Травар Миљевић и менаџер пројекта г-дин Бранислав Милосав, који су представили најзначајније активности и постигнуте резултате пројекта.

  Од почетка реализације, пројекат је укључио 40 младих незапослених лица са територије партнерских локалних самоуправа, од којих је, након завршених теоријских обука из области занатства и модерне пољопривреде, њих 20 упућено на тромесечну радну праксу код одабраних менторских предузећа. Радна пракса је била финансирана од стране пројекта, а 20 младих незапослених лица имало је прилику да теоријски стечена знања примене у пракси, додатно унапреде своје компетенције и остваре стално запослење. Да је цео концепт био добро испланиран и успешно спроведен, сведочи податак да ће најмање њих 5 наставити рад у менторским компанијама, док се очекује да један број лица заснује радни однос у наредним месецима.

  Путем усклађивања компетенција младих незапослених лица са потребама тржишта рада, пројекат је омогућио младима да стекну нова знања и вештине, као и неопходно радно искуство, које је једном броју младих обезбедило стално запослење. То је свакако и најзначајнији резултат пројекта, који представља само један у низу напора које Општина Сечањ и остале локалне самоуправе у Банату, заједно са Развојном Агенцијом Банат, чине у погледу смањења дугорочне незапослености у региону.

   

  Реализација пројекта трајала је 7 месеци, а укупна вредност пројекта била је 2.906.000,00 динара.

   

   

  Контакт детаљи:

  Дејана Милошевић Локални асистент пројекта, Вожда Карађорђа 57, Сечањ, тел. 069/8022414,  e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 07/2016-3

  Датум: 20.05.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Геодетске услуге       

  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 30.05.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.05.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 06/2016-3

  Датум: 19.05.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Путничко возило по систему "старо за ново"

  шифра из општег речника набавки: 34110000-путнички аутомобили

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Путничког возила по систему "старо за ново" а са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.05.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.05.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  9. Контакт лице за све додатне информације је: Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"-

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, БРОJ 05/2016-8 ОД 20.05.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

   

  На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
  бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС,
  50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одлуке о покретању
  поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине
  Сечањ ("Службени лист општине Сечањ", бр.2/2016), Одлуке о расписивању јавног
  огласа за прикупљања писмених понуда за отуђење неизграђеног грађевинског
  земљишта у јавној својини општине Сечањ бр. 011-40/2016, Општина Сечањ расписује
   

  Ј АВ Н И  О Г Л А С

  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ
  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

   

   

  Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење
  неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње стамбеног објекта у складу са Одлуком о Генералном плану општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр. 6/2005) у насељеном месту Сечањ

   

   

  ПРЕУЗМИ ОГЛАС

  Преузми овде

   


   

   
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуга мобилне телефоније

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 05/2016-3

  Датум: 06.05.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуга мобилне телефоније       

  шифра из општег речника набавки: 64212000

  Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене

  3. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге мобилне телефоније, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  4. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.05.2016. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  5. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.05.2016.године у 15,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

  8. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ-

  Преузми овде

   


   

 • Решење за пројекат - „Реконструкција силоса за житарице и доградња пратећих објеката, ПЈ „Фарма Сечањ"

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

   

      1. За ПРОЈЕКАТ - „Реконструкција силоса за житарице и доградња пратећих објеката, ПЈ „Фарма Сечањ", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 949/1, КО Сечањ, на територији општине Сечањ,.носиоца пројекта „Массаграр“ ДОО из Новог Сада, није потребна процена утицаја на животну средину.   

   

          2.  Обавезе носиоца пројекта су:

  1. Применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима којима се уређују послови санитраног надзора
  2. Обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме
  3. Спроводити опште мере заштите животне средине које се односе на мере у току изградње, односно реконструкције, заштите од буке, заштита ваздуха, управљање насталим отпадом, као и остале опште мере;
  4. Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и подзаконска акта донета по основу овог Закона;
  5. Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевиснки материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то унапред предвиђену и одобрену локацију, а у сарадњи са надлежним комуналним предузећем;
  6.  Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;
  7. Уколико се након уклањања објеката утврди да је дошло до загађења земљишта (у случају удеса) потребно је извршити санацију и ремедијацију земљишта;
  8. Након изградње околни терен очистити од грађевинског отпада, испланирати и озеленити вегетацијом дугог вегетационог периода. Слободне површине, простор испред и око нових објеката, потребно је озеленити травом и пејзажном вегетацијом, у циљу смањења буке и издувних гасова;
  9. Поштовати Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закон о амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", бр. 36/2009) и подзаконска акта донета на основу ових закона;
  10. Сав чврсти отпад који потиче од делова амбалаже, као и боравка запослених организовано сакупљати у металним контејнерима унутар комплекса, а редовно пражњење истих вршити преко надлежног комуналног предузећа;
  11. Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 80/2010), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;
  12. Пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не прекорачује прописане граничне вредности;
  13. Поштовати Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;
  14. Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности;
  15. Предвидети посебне мере заштите у случају удеса, односно прибавити сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара, а приликом експлоатације спроводити мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање, исцуривање и др.), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација;
  16. У близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности највећа, поставити сандуке са песком за посипање. Прописно их ускладиштити, предвидети њихову употребу, сакупљати након употребе и одлагати у складу са Правилником о начину поступања са отпацима који имају својство опасних материја ("Службени гласник РС", бр. 12/1995 и 56/2010);
  17. Спроводити програм праћења утицаја рада пројекта на животну средину, који се односи на појединачна мерења емисије загађујућих материја у ваздух и буке, у складу са важећим прописима и то:
  18. пре пуштања погона у рад извршити контролно мерење чинилаца животне средине, тзв. нулто мерење;
  19. после пуштања погона у рад вршити контролна мерења емисије у ваздух - два пута годишње и мерење интезитета буке по потреби и по налогу општинске инспекције за заштиту животне средине.

      Податке добијене мониторингом достављати Агенцији за заштиту животне средине и општинској инспекцији за заштиту животне средине.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • Јавна набавка - Избор приватног партнера за пружање услуге замене и уградње "ЛЕД" светиљки, одржавања и управљања системом јавне расвете на територији општине Сечањ БР. 07/2015

   

  Сечањ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО - Јавни позив
  Преузми овде
  Сечањ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО - Јавни позив - енглески језик Преузми овде
  Сечањ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО - Конкурсна документација - ЛЕД расвета Преузми овде

   

 • Јавна набавка мале вредности '' Сузбијање одраслих форми комараца са земље на територији општине Сечањ'' бр. ЈНМВ број 12/2014.

  1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВМ БР. 12/2014

   

  БРОЈ: 011-27/2014-I-01

   

                          1.Подаци о наручиоцу:

   

  Назив наручиоца

  Општина Сечањ

  Седиште наручиоца

  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ

  Интернет страница наручиоца

  www.secanj.rs

   

        2. Врста наручиоца: Општина Сечањ. 

        3.Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

                 4. Предмет јавне набавке: услуге – ''Сузбијање одраслих форми комараца са земље на територији општине Сечањ'', ЈНМВ број: 12/2014;   

  ознака из општег речника  набавке:   - 90720000- заштита животне средине. 

         5. Предмет набавке није обликован по партијама.  

                    6.  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

                7. Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем, наводи проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача (максимум 50% ). 

                    8.  Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена. 

            9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Општине Сечањ, Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ, канцеларија број 7, сваког радног дана од 8 до 14 часова, на интернет страници наручиоца или на Порталу Управе за јавне набавке,  где су позив за подношење понуда и конкурсна документација доступни. 

          

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2014.ГОДИНИ

  П Р О Г Р А М
  ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
  ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  У 2014.ГОДИНИ

   

   

               

  ПРОГРАМ PDF

   

  ПАРЦЕЛЕ ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА

  СЕЧАЊ PDF

  СУТЈЕСКА PDF

  ШУРЈАН PDF

  КРАЈИШНИК PDF

  КОНАК PDF

  НЕУЗИНА PDF

  ЈАША ТОМИЋ PDF

  ЈАРКОВАЦ PDF

  БАНАТСКА ДУБИЦА PDF

  БОКА ДРЖАВНО PDF

   

 • ЈН-02 /2014 ''Ангажовање пољочуварске службе''

   

  1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

    1.Подаци о наручиоцу: 

  Назив наручиоца

  Општина Сечањ

  Седиште наручиоца

  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ

  Интернет страница наручиоца

  www.secanj.rs


  2. Врста наручиоца:
  Органи државне управе.

  3.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

  4. Предмет јавне набавке: услуге – ''Ангажовање пољочуварске службе'' за подручје катастарских општина општине Сечањ за период од годину дана рачунајући од дана закључења уговора , ЈНМВ број: 02/2014;  ознака из општег речника  набавке:   - 79710000- услуге обезбеђења.

              5. Предмет набавке није обликован по партијама.

               6.  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

           7. Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем, наводи проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача (максимум 50% ).

                 8.  Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.

         9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Општине Сечањ, Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ, канцеларија број 7, сваког радног дана од 8 до 14 часова, на интернет страници наручиоца или на Порталу Управе за јавне набавке,  где су позив за подношење понуда и конкурсна документација доступни.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Обједињена процедура