Почетак Обједињена процедура
Филтер
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: RHP-W4-15/2018-4
  Датум: 26.06.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала
  шифра из општег речника набавки: 44110000

  3.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала број RHP-W4-15/2018-4, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 06.08.2018.године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 06.08.2018. године у 12,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од најдуже 30 дана од дана отварања понуда.
  10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Мирослав Папић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  ТЕНДЕРСКИ ДОСИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА Преузми овде
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ I  Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
 • КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018.ГОДИНУ

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

  И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018.ГОДИНУ

  Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ Преузми овде
  ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта удржавној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Сечањ за 2019. годину Преузми овде
  ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта удржавној својини, по основу сточарства, на територији општине Сечањ за 2019. годину Преузми овде
  ЗАХТЕВ  за утврђивање  броја условних  грла  за доказивање пречег права  закупа  пољопривредног  земљишта  у државној својини  на основу јавног позива  комисије за израду годишњег програма  заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ Преузми овде
  ЗАХТЕВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, на територији општине Сечањ за 2019. годину Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности обликована по партијама - добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица обликована у три партије

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе         
  Број: 13/2018-4
  Датум: 31.05.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица обликована у три партије:

   

               1. партија - пољопривредне машине

               2.партија - добра у пчеларству         

               3.партија- козметички комплети

       шифре из општег речника набавки: 16100000, 3371164, 16640000

   

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

             -           Понуђена цена............................................ 90     бодова

              -           Рок испоруке ..............................................10     бодова

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица број 13/2018 ПАРТИЈА БРОЈ_______ , са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.      

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 11.06.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 11.06.2018.године у 16,30 часова Партија број 1; у 17,00 часова Партија број 2; у 17,30 часова Партија број 3
  у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

   

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје, Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- 1. ПАРТИЈА- ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
  Преузми овде
  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- 2. ПАРТИЈА- ДОБРА У ПЧЕЛАРСТВУ
  Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-3. ПАРТИЈА- КОЗМЕТИЧКИ КОМПЛЕТИ Преузми овде
  OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-2. ПАРТИЈА- ДОБРА У ПЧЕЛАРСТВУ Преузми овде
 • Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину

  Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној

  расправи о студији о процени утицаја на животну средину

  Преузми овде

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА БРОЈ 07/2017-7

  OДЛУКА

  O ДОДЕЛИ УГОВОРA

  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности за набавку услуге чишћења дивљих депонија број 07/2017-7 од 22.06.2017. године.

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку услуге чишћења дивљих депонија понуђачима у заједничкој понуди ДОО"Форецо" из Бачког Петровца, ул. Маршала Тита бр.20 и ДОО"Визура" из Бачке Паланке, Краља Петра I бр.22, понуда заведена под бројем 1127 од 21.06.2017. године

  Преузми овдe  
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО

  Република Србија Аутономна

  Покрајина Војводина Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-6-2/2017-I

  Дана: 22.06.2017.г.

  С е ч а њ

  Предмет: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о

  потреби процене утицаја пројекта на животну средину

  Носилац пројекта „НИС“ ДОО, Нови Сад, кога заступа „ГасТех" ДОО, Инђија, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329 К\Л/", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 4846/5, КО Бока у Боки, на територији општине Сечањ.

  Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 23.06.2017 г. до 03.07.2017 г. од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ Преузми овде

 • УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ

  УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА

  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ

  Преузми овде

 • РЕШЕЊЕ - Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина

  Република Србија Аутономна

  Покрајина Војводина Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развиј, инспекцијске послове и

  заштиту животне средине

  Број: 501-8-2/2017-1 Дана: 15.06.2017 г.

  С е ч а њ

   

  На основу члана 10. став 4. и став 5. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и чланова 136. став 1. и 140. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 године, Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

  За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, у Јаши Томић, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ, потребна је процена утицаја на животну средину.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

  Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, обратио се овом органу захтевом бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 г. за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ. Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да је за горе наведени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

  На поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност у датом року нису се огласили.

  Р Е Ш Е Њ Е

  За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“

  Преузми овде

 • Јавна набавка - Отворени поступак - Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: 09/2017-4
  Датум: 15.06.2017.године

   

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

  Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

   

  2. Предмет јавне набавке : Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина

   

  шифра из општег речника набавки: 45000000-Грађевински радови

   

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

  јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке

  за набавку радова- Уградња постројења централног грејања и гасног развода са

   

  заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина број 09/2017 , са

   

  назнаком Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57,

   

  Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача,

  број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.07.2017. године до 10,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

  ће се неотворене вратити понуђачима

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.07.2017. године у 12,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа

  бр.57, Сечањ

   

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања

  понуда.

   

  Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса:

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
  Преузми овде
  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  Преузми овде
  ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА I
  Преузми овде
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ II Преузми овде
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ III Преузми овде
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ IV Преузми овде

   


   

  OДЛУКА O ДОДЕЛИ УГОВОРA   Преузми овде

   

   


   

  OДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
    Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  Преузми овде

   


   

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2017. ГОДИНИ

  На основу чл. 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2017. годину, општина Сечањ, расписује дана: 14.06.2017 године

   

   

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

   

  ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  У 2017. ГОДИНИ

   

  I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

  Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

  Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса.

  Максимална дужина трајања јавног рада је до 3 месеца.

  Средстваза јавних радова,у укупном износу од 4.000.000,00 динара, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сечањ за 2017. годину у оквиру Програмске класификације - 1501 -0002, Економска класификација - 472.

  Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

  II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

  За спровођење јавног рада општина Сечањ исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

   

  - зараду незапосленим лицима,

  - трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,

  - трошкове спровођења јавних радова и

  - трошкове обуке.

   

  Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

   

  1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,

  2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

  3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

        - 2.000,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

  Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини месечне зарадеувећане за износ припадајућих пореза и доприноса и других месечних трошкова до 15-тог у месецу за предходни месец.

   

  1. Накнада трошкова организовања обуке

  У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

  Накнаде трошкова организовања обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченом компетенцијама. Национална служба за запошљавање процењује оправданост потребе за обуком.

  Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси општина Сечањ, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу.

   

  III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

   

  Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

   - одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење насипа, канала, пруга, мостова и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови;

  - одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

  IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

  Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

  - јавне установе и јавна предузећа

  - привредна друштва;

  - предузетници;

  - задруге;

  - друштвене организације;

  - удружења грађана.

  Услови

  Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

  - има седиште на територији општине Сечањ;

  - запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији општине Сечањ и да је пријављен на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Зрењанин, Пословница Сечањ и да има активан статус;

  - у пријави за јавне радове наведе детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

  - измирио је уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова и општини Сечањ, осим за обавезе чија је реализација у току.

   

  Документација за подношење пријаве:

   

  - пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

  - фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (решење о упису привредне делатности, фотокопија статута где се види привредна делатност);

  - фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

   - интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку.

   

  Општина Сечањ задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање одобравању спровођења јавних радова.

  Начин подношења пријаве

  Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, на писарници Општинске управе - опшптине Сечањ (канцеларија број 6) или поштом на адресу: Општина Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта општине Сечањ - www.secanj.rs или преузети на писарници.

   

  V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

   

  Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

   

  Провера поднетих пријава

  Локални савет за запошљавање општине Сечањ врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

  Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник општине Сечањ уз претходно мишљење Локалног савета за запошљавање.

   

  VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

   

  Председник општине Сечањ и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

  Документација за закључивање уговора:

  - уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

  - средство обезбеђења уговорних обавеза;

  - картон депонованих потписа и

  - термин план - уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

  Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

  Средства обезбеђења уговорних обавеза

  Две истоветне бланко личне менице, са меничним овлашћењем, регистроване у

  банци.

  VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

  Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

  - запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;

  - организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

  - месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;

  - месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

  - општини Сечањ доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

  - општини Сечањдоставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;

  - достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;

  - општини Сечањомогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

  - обавести општину Сечањо свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

  У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

   

  VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Јавни позив је отворен 10 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Сечањ и сајту општине Сечањ – www.secanj.rs Јавни позив ће бити објевљен на огласној табли НСЗ - Филијале Зрењанин, Испостава Сечањ.

  Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка на писарници СО Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у Општинској управи - општине Сечањ (канцеларија бр.7). '

  Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

   

   

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Преузми овде


   

 • Јавна набавка мале вредности - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе   
  Број: 07/2017-4
  Датум :12.06.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Услуга чишћења дивљих депонија


  шифра  из  општег  речника  набавки:  90000000-Услуге  канализације,  одношења смећа, чишћења и очувања животне средине.

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже понуђене цене

  4. Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу
  јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке
  за набавку услуге чишћења дивљих депонија,  са назнаком “Не отварати”, на адресу
  Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
  назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
  контакт особе.  

  5. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  21.06.2017.  године  до  14,00
  часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте
  ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  21.06.2017.  године  у  16,00  часова  у
  пословним  просторијама  наручиоца  у  Општини    Сечањ,  ул.Вожда  Карађорђа
  бр.57, Сечањ.

   

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
  и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања
  понуда.

   9. Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   Председник Општине
                                                                                                 Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Услуга чишћења дивљих депонија

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 08/2017-7

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге одржавање софтвера информационог система локалне пореске администрације број 08/2017-7 од 09.06.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку услуге одржавање софтвера информационог система локалне пореске администрације понуђачу Институт "Михајло Пупин" д.о.о. ул. Волгина бр.15, Београд, понуда заведена под бројем 646 од 02.06.2017. године.

  Преузми овдe

   

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ОПСС“ ДОО

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и

  заштиту животне средине

  Број: 501-8-1/2017-1

  Дана: 05.06.2017.Г.

  С е ч а њ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ

   

  Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО из Јаше Томић поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Скпадиштење чврстог неопасног отпада секундарних сировина", чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ.

   

  Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 06.06.2017 г. до 15.06.2017 г. од 11-13 ч.

   

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

   

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

   

   

    

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

  Преузми овде

   

   

   

   

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 020-21/2016-1
  Датум: 28.06.2016. године
  С е ч а њ

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

   

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

   

  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

   

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), Председник општине Сечањ расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном сгатусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

  власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ"

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПРИЈЕМНИ БУНКЕР ЗА ПОДНО СКЛАДИШТЕ СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ПОСТОЈЕЋЕМ КОМПЛЕКСУ ПРЕДУЗЕЋА У БОКИ", ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ПЛАНИРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1444, КО БОКА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА ПП "ПОБЕДА" ДОО БОКА ИЗ БОКЕ, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  Преузми овде

   

   


   

 • OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - „НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС“

                                  

  OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

   

   

  Поводом регистрованог вирусног обољења „нодуларни дерматитис“ тзв. болест кргаве коже код говеда, Влада Републике Србије обавештава грађане да се вирус не преноси на људе и да нема разлога за забринутост, као и да је надокнада штете за прве регистроване случајеве већ почела.

  Апелујемо на власнике говеда који примете неке од сиптома болести – чворићи који се претварају у красте или ране на кожи, отицање ногу, кашаљ, обилно цурење из носа, излучивање пљувачке, сузење очију, инфекција ока и грозница - да се обавезно јаве свом ветеринару. Оболела животиња је исцрпљена, одбија да једе и губи на тежини.

  Нодуларни дерматитис се у Србији појавио код говеда пошто је претходно регистрован у Бугарској и Македонији. Будући да је регистрован мали број случајева оболелих говеда и да је под пуном ветеринарском и санитарном контролом, Влада Србије апелује на грађане да не подлежу непровереним информацијама, већ да за сваку недоумицу контактирају надлежне институције. 

   

   

  ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

  Преузми овде

   


   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПУТНИЧКО ВОЗИЛO ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 06/2015-10
  Датум : 06.06.2016.године

   

                                   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

  1.Опис предмета набавке: путничко возилo по систему "старо за ново" Општи речник набавки- 34110000 путничко возило

             2.Уговорена вредност: 2.870.420,00 динара без ПДВ-а

             3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

             4.Број примљених понуда: 1

  5.Највиша понуђена цена:  -

  6.Најнижа понуђена цена:  -

  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2016.године

  8.Датум закључења уговора: 01.06.2016.год.

  9.Подаци о добављачу: ДОО“ АУТО ЦЕНТАР ИНТЕРСРЕМ“  Ветерник, ул.Новосадски пут  бр.112  

  10.Период важења уговора: до реализације предмета

   

   


   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2015-10
  Датум : 06.06.2016.године

   

                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

              1.Опис предмета набавке: услуге мобилне телефоније -Општи речник набавки- 64212000

            2.Уговорена вредност: 4.000.000,00 динара без ПДВ-а

            3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

            4.Број примљених понуда: 1

  5.Највиша понуђена цена:  76.230,00 динара без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  76.230,00 динара без ПДВ-а

             7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016. год.

             8.Датум закључења уговора: 01.06.2016.год.

             9.Подаци о добављачу: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД из Београда, ул.Таковска  бр.2  

             10.Период важења уговора: 01.06.2016.g.-01.06.2018.g


   

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - „ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПЈ ФАРМА СЕЧАЊ"

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПЈ ФАРМА СЕЧАЊ", ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ПЛАНИРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 949/1, КО СЕЧАЊ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "МАССАГРАР" ДОО ИЗ НОВОГ САДА, НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  Преузми овде

   

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ ПРУЖАЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПРУЖАЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА, БРОJ 07/2016-6 ОД 01.06.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО", БРОJ 06/2016-8 ОД 30.05.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • Јавна набавка -НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ БРОЈ 11 / 2015

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012), Наручилац, дана 18.06.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 11 / 2015

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :

  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Ознака из општег речника набавке:

  90000000 - Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине.

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде;

  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине;

  - Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна: 

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs , на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs и Порталу Службеног гласила Србије и базе прописа.

  7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

   Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде. Рок за подношење понуда је до 14:00 часова дана 20.07.2015. године. Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова. Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 20.07.2015. године у 16:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА

  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  бр. 11 / 2015 - НЕ ОТВАРАТИ

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ

  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57

  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

  8. Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 20.07.2015. год.

  9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  10. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  11.Лице за контакт: Дамир Ђурић, Љиљана Грубачић

  Електронска адреса: nabavkasecanj@gmail.com од 08-12 час. сваког радног дана

  Телефон: 023/842-068, 023/842-064

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

  НАБАВКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка -ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, БРОЈ 08 / 2015-3

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012), Наручилац, дана 10.06.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 08 / 2015-3

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца : Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Ознака из општег речника набавке:

  79710000 – услуге обезбеђења

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде;

  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине;

  - Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде. Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 14:00 часова дана 10.07.2015. године. Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова. Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 10.07.2015. године у 16:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ

  СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЈН бр. 08 / 2015 

  -НЕ ОТВАРАТИ-

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57 23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

  8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ. Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 10.07.2015. године
  9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.
  10. Рок за доношење Одлуке о додели уговора: Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.
  11. Лице за контакт: Дамир Ђурић, телефон 023/841-111, 023/841-410, сваког радног дана од 08-12 часова Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

  НАБАВКА УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Преузми овде

   


   

 • Одговори на питања у вези јавне набавке за избор приватног партнера за пружање услуге замене и уградње „LED“ светиљки, одржавање и управљање системом јавне расвете на територији општине Сечањ број 07/2015

   

  Одговори на питања у вези јавне набавке за избор приватног партнера за пружање услуге

  замене и уградње „LED“ светиљки, одржавање и управљање системом

  јавне расвете на територији општине Сечањ број 07/2015          

  Преузми овде

   

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 020-27/2015-I
  Датум: 29.05.2015. године
  С е ч а њ

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ
  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Председник општине Сечањ упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
  - функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ
  - објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Сечањ,
  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.


  ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА


  I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
  1) Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
  2) Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
  3) Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
  4) Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
  5) Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
  6) Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2015. ГОДИНУ

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Број: 020-24/2014-И
  Датум: 13.06.2014. године
  С е ч а њ

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ

  ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2015. ГОДИНУ

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Председник општине Сечањ упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

  - функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ
  - објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Сечањ,
  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • Јавна набавка мале вредности ''Сузбијање одраслих форми комараца авио третманом на територији општине Сечањ'' ЈНМВ број 13/2014.

   

  1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВМ БР. 13/2014

  БРОЈ: 011-28/2014-I-01 

   

   

  1.Подаци о наручиоцу:

   

  Назив наручиоца

  Општина Сечањ

  Седиште наручиоца

  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ

  Интернет страница наручиоца

  www.secanj.rs

   

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

   

  Назив наручиоца: ОПШТИНА СЕЧАЊ

  Адреса наручиоца: ВОЖДА КАРАЂОРЂА 57, 23240 СЕЧАЊ

  Интернет страница наручиоца: www.secanj.rs

  Врста наручиоца: ОПШТИНА СЕЧАЊ

  Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Врста предмета: УСЛУГЕ

  Ознака из општег речника набавке: 90720000– заштита животне средине

  БРОЈ: 011-27/2014-I-04

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ''Сузбијање одраслих форми комараца са земље на територији општине Сечањ'' број ЈНМВ-12/2014

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ

  На основу члана 59. и 60.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретеријата за рад, запошљавање и равноправност полова и општине Сечањ за 2013. годину од 10.05.2013. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину

   

   

   0ПШТИНА СЕЧАЊ

  и

              ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

  у сарадњи са

  НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

   

  расписују

   

  ЈАВНИ КОНКУРС

  ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  У 2013. ГОДИНИ

  I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

  На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.36/09) и члана 70. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13), Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретеријата привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Сечањ за 2013. годину од 10.05.2013. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину

   

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  расписује

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ

   

  Република Србија

   

  Аутономна Покрајина Војводина

   

  Општина Сечањ

   

                Председник општине

   

   

           На основу члана 50. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретеријата привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Сечањ за 2013. годину од 10.05.2013. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину

   

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

   

   

  расписује

   

   

  ЈАВНИ КОНКУРС

   

  ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

   

  И ЗАПОШЉАВАЊЕ  ПРИПРАВНИКА

   

  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

   

  У 2013. ГОДИНИ

   

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2014. ГОДИНУ

   Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

  Број: 020-29/2013-I

  Датум: 06.06.2013. године

  С  е  ч  а  њ

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2014. ГОДИНУ

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Председник општине Сечањ упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

  -      функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ

  -      објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Сечањ,

  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2014. годину, до дана 30.октобра 2013. године.

  Региструјте се да би видели цео чланак...

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Обједињена процедура