Филтер
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ   

  И КУРС ЗА РЕЗЕРНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

  Преузми овде

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

  ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ

  Преузми овдe
  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ Преузми овдe
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  ЈАВНИ КОНКУРС

   ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ

  АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

  ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овдe

   

  ЈАВНИ КОНКУРС
   
   ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ
   
  АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ
   
  ЗА 2018. ГОДИНУ
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ  Преузми овде
 • РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

  ЗА

  ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА -"ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овде
 • РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - „ОПСС“ ДОО Јаша Томић

  РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

  О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА

  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН

  ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - „ОПСС“ ДОО Јаша Томић

  Преузми овде
 • ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

  Позивају се сва лица мушког пола, рођене 2000. године и старијих годишта (1988.-1999. год.) који нису уведени у војну евиденцију, са територије општине Сечањ, да се јаве Центру Министарства Одбране Зрењанин општинска канцеларија Сечањ, улица Вожда Карађорђа 69, ради увођења у војну евиденцију.

  Увођење у војну евиденцију вршиће се сваке среде, у периоду од 16. јануара до 28. фебруара 2018. године од 09.00 - 13.00 часова.

  Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити индетитет, а у иностранству - важећу путну исправу.

  Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

  ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗРЕЊАНИН

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 22/2017-4 Датум :16.01.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Путничко возило по систему "старо за ново"-шифра из општег речника набавки: 34110000-путнички аутомобили
  3.Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже понуђене цене

   

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Путничког возила по систему "старо за ново"а са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 24.01.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 24.01.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  9.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   


   

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA Преузми овдe

   

   

 • Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман чврстог неопасног отпада на територији општине Сечањ, оператера "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман

  чврстог неопасног отпада на територији општине Сечањ,

  оператера "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овдe

 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене

  утицаја пројекта на животну средину - "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овде

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Нафта, бензин и течни нафтни гас

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница:             www.secanj.rs
  Број: 01/2018-4
  Датум: 08.01.2018.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке : нафта, бензин и течни нафтни гас

        шифра из општег речника набавки:   09130000 – нафта и дестилати

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

   

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- нафта, бензин и течни нафтни гас број 01/2018 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                          

  6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2018. године до 13,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

   

  10.Контакт лице за све додатне информације је  Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

   

                                                                                                           Председник Општине

                                                                                                            Предраг Рађеновић

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

   

 • Јавна набавка мале вредности - Позив за подношење понуда - услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 24/2017-4
  Датум : 08.01.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.

   

  2.Критеријум за доделу уговора је :   најнижа понуђена цена

   

  3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                                   

  4.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

   

  8.Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

                                                                                               

                                                                                               Председник Општине

   

                                                                                                 Предраг Рађеновић

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  Преузми овде
  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

   

  • НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
   ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
   Орган јединице локалне самоуправе
   Број: 24/2017-4
   Датум : 08.01.2018.године
   На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
   Наручилац објављује
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
   2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за
   КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из
   општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.
   2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
   3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
   јавних набавки и интернет страници наручиоца.
   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за
   набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица ,
   КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина
   Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
   назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт
   особе.
   4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00
   часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
   ће се неотворене вратити понуђачима.
   5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у
   пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
   бр.57, Сечањ.
   6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
   и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
   уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
   понуда.
   1
  • 8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
    
   Председник Општине
   Предраг Рађеновић
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  Преузми овде
 • КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ  Преузми овдe
  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ Преузми овде
  ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА Преузми овде
  ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА Преузми овде
  ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА Преузми овде

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs