Филтер
 • РАСПИСУЈЕ СЕ ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У У ДРУГОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

  РАСПИСУЈЕ СЕ ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У У ДРУГОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

  Преузми овде

  ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДРУГИ КРУГ

  Преузми овде
 • ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У МЗ ЈАША ТОМИЋ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

  На основу члана 61. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр.8/2015 -пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр.12/2016), Општинско веће општине Сечањ, на седници одржаној дана 01.03.2018. године, донело је

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
  ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У МЗ ЈАША ТОМИЋ

  и расписује

  ЈАВНИ ОГЛАС

  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У МЗ ЈАША ТОМИЋ
  ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

  I

  Предмет давања у закуп су пословне просторије у Јаши Томић у улици Жарка Зрењанина бр.26, изграђене на парцели број 148 КО Јаша Томић, укупне површине 52,00 m2 (посебан део бр.3), уписане у Листу непокретности број: 449 КО Јаша Томић, а које се налазe у II (другој) зони.
  Непокретност се даје у закуп као простор за трговину намењен за снабдевање становништва и даје се у виђеном стању.

  II

  Пословне просторије се дају у закуп на период од 5 (пет) година.
  Закуп престаје истеком рока на који се пословне просторије дају у закуп.

  III

  Почетна лицитациона цена је 6.760,00 дин. (словима: шестхиљадаседамстотинашездесет динара и 00/100), (52,00 m2 х 130,00 динара - II зона).

  IV

  Висина лицитационог корака је 500,00 динара.

  V

  Пословне просторије кoје се дају у закуп могу се разгледати сваким радним даном за време трајања јавног огласа у времену од 10,00 до 12,00 часова.

  VI

  Поступак јавног надметања спроводиће се у згради општине Сечањ (мала већница), дана 11.04.2018. године, са почетком у 10,00 часова.

  ОПШТИ УСЛОВИ

  VII

  Учесници јавног надметања могу бити сва физичка и правна лица која су код надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може обављати у пословној просторији која се даје у закуп. У поступку јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије из члана 9. ове одлуке и њихови заменици, као и бивши закупци који нису измирили своја дуговања према општини по основу закупа (закупнина, накнада за извршене комуналне услуге и др.).
  Учесници јавног надметања обавезни су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању Комисији у писаном облику, најкасније у року од 24 часа пре часа који је одређен за почетак јавног надметања.
  Пријава из става 3. овог члана обавезно садржи:
  - Податке о подносиоцу пријаве и то:
  -
  - За физичка лица, односно предузетнике: име и презиме власника радње, фотокопију важеће личне карте, копију решења о упису радње у регистар код надлежног органа, назив радње, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке,
  - За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију извода из регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке,
  - Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
  - Назнаку делатности која ће се обављати у пословној просторији,
  - Доказ о уплати депозита,
  - Доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и трошкове комуналних услуга (потврда даваоца услуга), уколико је био закупац пословне просторије која је имовина општине Сечањ.

  VIII


  Учесници јавног надметања обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у висини од 100% једне месечне закупнине, одређене по почетној лицитационој цени утврђеној у тачки III овог огласа, на рачун бр. 840-742152843-59.
  Положени депозит ће се вратити учесницима који не буду најповољнији понуђачи.
  Учесници јавног надметања обавезни су да доставе рачун и назив банке са ког су уплаћена средства на име депозита.
  Неблаговремене уплате депозита као и недолазак на јавно надметање сматрају се одустанком од истог.

  IX


  Образац пријаве за учешће у јавном конкурсу може се преузети у писарници општинске управе општине Сечањ од дана 27.03.2018. године.

  X

  Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија у МЗ Јаши Томић путем јавног надметања образована од стране Општинског већа општине Сечањ.

  XI

  Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на званичном сајту општине Сечањ и у штампаном медију.

  XII

  Пословне просторије се дају у закуп учеснику јавног надметања који понуди највиши износ закупнине.

  XIII

  У случају да је за учествовање на јавном надметању поднета само једна пријава, односно ако се на јавном надметању појави само један учесник, поступак јавног надметања сматраће се успелим ако учесник прихвати почетни или други износ закупнине који није мањи од почетног.

  XIV

  Учесницима јавног надметања биће достављена Одлука о избору најповољнијег понуђача одмах након спроведеног поступка јавног надметање.

  XV

  Плаћање закупнине биће регулисано уговором закљученим између закупца и закуподавца.

  XVI

  Овај оглас се објављује на званичном сајту општине Сечањ и у најмање једном штампаном медију.

   


  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
  Број: 011-22/2018-I                                                                                                 Предраг Рађеновић
  Дана: 01.03.2018. године
  С е ч а њ


 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке: Отворени поступак - Услуге превоза ученика

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: 08/2018-4
  Датум: 19.03.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Услуге превоза ученика
  шифра из општег речника набавки: 60100000 - Услуге друмског превоза

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге превоза ученика број 08/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 19.04.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 19.04.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
  10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

   

   

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Услуге превоза ученика (локал)

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: 07/2018-4
  Датум: 15.03.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
   2.Предмет јавне набавке : Услуге превоза ученика (локал)

  шифра из општег речника набавки: 60100000 - Услуге друмског превоза

   3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
   4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
   5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге превоза ученика (локал) број 07/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
   6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 16.04.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
   7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 16.04.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
   8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
   10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

   

   

  На основу члана 28. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима расписује

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

  НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

   

  Члан 1.

  Право на учешће по овом Јавном позиву могу остварити лица која су имала (имају) у складу са законом статус избеглих или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда (21. децембар 2006. године), тј. студенти основних академских студија (изузев студената прве године) на територији Републике Србије, а који се пријаве на Јавни позив од 8. марта до 2. априла 2018. године,

  Члан 2.

  Услови за пружање једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине из избегличких и расељеничких породица са територије АП Војводине су:

  1. да је подносилац пријаве на Јавни позив или родитељ имао статус избеглог или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда, односно 21. децембра 2006. године,

  2. да су подносилац приjаве и чланови његовог породичног домаћинства поднели захтев за пријем у држављанство Републике Србије или су већ добили држављанство Републике Србије,

  3. да су подносилац пријаве и чланова породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу,

  4. да подносилац пријаве у току досадашњих студија има успех изнад 7,00

  5. да подносилац пријаве до сада редовно похађа студије.

  Члан 3.

  Испуњеност услова из члана 2. подносилац пријаве на Јавни позив доказује подношењем одговарајућих исправа (фотокопија), који су од значаја за утврђивање основаности захтева и то:

  1. за доказивање статуса избеглице и интерно расељеног лица, прилаже се фотокопија избегличке легитимације или легитимације расељеног лица, односно потврда повереника за избеглице о постојању избегличког статуса, за подносиоца или родитеља,

  2. за доказивање да је поднет захтев за држављанство прилаже се потврда надлежног органа унутрашњих послова или решење о добијеном држављанству Републике Србије за подносиоца пријаве и све чланове домаћинства који су наведени на пријави,

  3. за доказивање да су подносилац пријаве (студент) и чланови породичног домаћинства наведени на пријави у родитељком или старатељском осносу прилаже копија личне карте, извод из матичне књиге рођених или доказ о старатељству,

  4. за доказивање успеха у току досадашњих студија прилаже се фотокопија индекса и потврда факултета о оценама и просеку до сада завршених година студија,

  5. за доказивање редовног похађања студија прилаже се уверење о редовном статусу студента.

  Члан 4.

  Остала релевантна документација коју подносилац пријаве доставља је:

  1. за доказивање успеха студента прилаже се фотокопија индекса, фотокопије признања за прва три места освојена на међународним такмичењима или скуповима такмичарског карактера из научно-образовног, образовно-уметничког или спортског поља, уверење о статусу студента, тј. доказ да је студент на буџету или самофинансирајући,

  2. за нарушено здравствено стање и инвалидност прилаже се одговарајућа копија лекарског уверења са дијагнозом или фотокопија решења о утврђивању инвалидности,

  3. за материјални положај породичног домаћинства потврде предузећа у којима су запослени, потврда Националне службе за запошљавање (поднети за сва лица наведена у пријави).

  Члан 5.

  Висина средстава која се одобравају износе 30.000,00 динара по студенту и уплаћују се на рачун студента у року од 60 дана од одлуке Управног одбора којом се одобравају средства конкретном студенту.

  Члан 6.

  Пријава на Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине подноси се на прописаном обрасцу, који се може добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, преузети са сајта www.fondajnfort.rs. или код општинских повереника за избеглице и миграције.

  Фонд ће разматрати само пријаве које су које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда.

  Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране.

  Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се непосредно Фонду или путем поште препорученом пошиљком.

  Члан 7.

  За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Билевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или на број телефона 021/475 4 295.

   

 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ Преузми овде
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуга-социјална заштита-помоћ у кући

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 03/2018-4
  Датум : 07.03.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Услуга-социјална заштита-помоћ у кући шифра из општег речника набавки: 98513310- Услуге помоћи у кући

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуга-социјална заштита-помоћ у кући, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 16.03.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 16.03.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA                                                                                                                         Преузми овдe
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • КОНАЧАНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ДОДЕЛОМ 21 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

  КОНАЧАНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ДОДЕЛОМ 21 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

  Преузми овде
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Противградне ракете

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 05/2018-4
  Датум: 05.03.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: Противградне ракете
  шифра из општег речника набавки: 24613000

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:
  - Понуђена цена............................................ 90 бодова
  - Рок испоруке ................................................5 бодова
  - Услови плаћања.............................................5 бодова

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара- Противградне ракете број 05/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 14.03.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 14.03.2018.године у 16,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА И ЗАПИСНИК О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

   Преузми овде

  ЗАПИСНИК О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНУ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ СУ БИЛЕ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСТВАРЕНИХ КРОЗ ПРОДАЈУ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ ДОДЕЛОМ 1 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНУ ПОРОДИЦАМА
  КОЈЕ СУ БИЛЕ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ
  СЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСТВАРЕНИХ КРОЗ ПРОДАЈУ ПОШТАНСКЕ
  МАРКЕ ДОДЕЛОМ 1 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

   Преузми овдe 
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуга обезбеђења

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 04/2018-4
  Датум : 02.03.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услуга обезбеђења
  шифра из општег речника набавки: 98341120-услуге портира

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуга обезбеђења, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 12.03.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 12.03.2018. године у 16,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                                                             Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЊУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 06/2018-4
  Датум : 02.03.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Геодетске услуге
  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 12.03.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 12.03.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

  Преузми овде

  ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊA

  Преузми овдe

  БУЏЕТ ПРОЈЕКTA

  Преузми овдe

  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овде

   

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj 
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆ

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs