Туризам

 

Перспективе развоја туризма


Природни потенцијали и положај општине пружају услове за развој туризма као комплементарне привредне гране. Основни предуслов је привредно оживљавање овог краја, што би довело до пораста животног стандарда грађана, смањење броја незапослених и спречавања одласка младих људи са овог подручја.
Стога ће у наредном периоду бити један од стратешких цињева и развој руралног туризма.

Близина границе са Европском унијом и отварање великог граничног прелаза омогућавју развој транзитног туризма, а у многоме би убрзале и општи привредни развој општине.

Ловни потенцијали представљају најатрактивнији ресурс којим општина располаже за развој ловног туризма. Природна средина (алувијалне шуме, барске биљке, степска вегетација и водени ресурси) погодна је основа за формирање станишта за велики број животињских врста, због чега су ловишта на територији општине Сечањ била увек привлачна.

Ревитализацијом акваторија реке Тамиш, као прворазредног мотива за разноврстне туристичке , спортске и рекреативне активности везане за воду (веслање, једрење, купање, посматрање птица, спортски риболов, фото сафари), а такође и належућег приобаља (боравак у природном амбијенту, пешачко-бициклистичке стазе, трим стазе, угоститељски објекти) створили би се услови за развој спортско-рекреативног туризма.

Формирањем локалитета који треба да обезбеде услове за краће задржавање, одмор и рекреацију (намењени ловцима, риболовцима, спортистима, организованим посетама деце и омладине) створили би се услови за дневну, викенд и празничну рекреацију градског и локалног становништва у непосредном окружењу, а тиме и развоју излетничког и боравишног туризма.

Обогаћивању туристичке понуде општине Сечањ допринеће велики број археолошких и архитектонских споменика културе. У функцији развоја туризма мора бити укључена и домаћа радиност као основна или допунска делатност домаћег становништва. Такође је неопходно и веће укључивање мале пивреде, трговине, пољопривредно-прехрамбених капацитета, сервисних услуга, изградња спортских објеката, обезбеђивање културних садржаја и осмишљавање маркетинг делатности.

Општина из домена своје надлежности мора подстицати развој туризма уступањем или давањем у закуп атрактивних локалитета, јачањем службе туристичке организације и обезбеђивањем локалних инфраструктурних услова за нормално функционисање пословних објеката.

 Тренутно стање туризма

Тренутно стање туризма у општини Сечањ може се описати као недовољна искоришћеност туристичких ресурса, углавном, због непостојања рецептивних капацитета, пратећих ванпансионских садржаја боравка и непостојање осмишљене континуиране пропагандно-информативне активности. Туристички токови одвијају се стихијно и парцијално, са недовољним стационарнин прометом, малом дужином боравка и недовољном туристичком потрошњом. Још увек није основана општинска туристичка организација.
Допринос развоју културног живота дају традиционалне културне, спортске и друге манифестације:

Покрајинска смотра рецитатора ''Песниче народа мог'' у Сечњу – половином априла,
Фестивал фолклорних традиција Војводине у Сечњу – почетком маја,
Фестивал музичких друштава Војводине у Сечњу – друга половина маја,
Фестивал традиционалних позоришних форми у Јаши Томић – септембар,
Митровдански сусрети у Сечњу- годишњица досељавања у Банат – 08. новембра,
''Панчевачка регата на Тамишу'' креће из Јаше Томић – почетком јуна,
Меморијални турнири ''Кумови'' у малом фудбалу у Сечњу, почетком јуна,
Меморијални турнир ''Синиша Грубор'' у малом фудбалу у Крајишнику, крајем јуна,
Новогодишњи турнир у малом фудбалу у Јаши Томић,
Сусрети писаца са границе – првог викенда у децембру (Манифестација се одржава једне године у Сечњу, а друге године у Темишвару. Ове године се одржава у Сечњу),
''Дани рибе у Сечњу'', крајем августа.

Посебну пажњу и велико интересовање привукла је манифестација ''Дани рибе'' која је први пут организована 2008. године. С обзиром да је производња конзумног шарана општински бренд настојаћемо да се ова манифестација још више обогати и да заживи у овој средини.

У циљу стварања предуслова за развој туризма општина у овом моменту има у плану реализацију следећих пројеката:

Изградња риболовног центра са купалиштем у Крајишнику.
Завршетак Спортске хале у Сечњу
Изградња пешачке стазе у дужини од 1000 м на насипу реке Тамиш код насеља Сечањ
Уређење плажа на Тамишу.

Општина из домена своје надлежности мора подстицати развој туризма уступањем или давањем у закуп атрактивних локалитета, јачањем службе туристичке организације и обезбеђивањем локалних инфраструктурних услова за нормално функционисање пословних објеката.Лов и риболов

Природна средина (алувијалне шуме, барске биљке, степска вегетација и водени ресурси) погодна је основа за формирање станишта за велики број животињских врста, због чега су ловишта на територији општине Сечањ била увек привлачна. У ловиштима је заступљена ситна и срнећа дивљач. Најбогатије ловиште је у Конаку где има и јелена и дивљих свиња.
Ловачко удружење општине Сечањ газдује на 52.220 ха и има 10 организационих јединица – ловачких друштава.
Што се тиче риболова у општини постоји 6 риболовачких удружења, а наши водотокови (Тамиш, Брзава, Стари Тамиш и канал ДТД) су веома богати рибом.