Почетак О Сечњу Историјат
Филтер
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ   

  И КУРС ЗА РЕЗЕРНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

  Преузми овде

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

  ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ

  Преузми овдe
  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ Преузми овдe
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  ЈАВНИ КОНКУРС

   ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ

  АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

  ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овдe

   

  ЈАВНИ КОНКУРС
   
   ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ
   
  АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ
   
  ЗА 2018. ГОДИНУ
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ  Преузми овде
 • РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

  ЗА

  ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА -"ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овде
 • РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - „ОПСС“ ДОО Јаша Томић

  РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

  О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА

  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН

  ЧВРСТОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - „ОПСС“ ДОО Јаша Томић

  Преузми овде
 • ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

  Позивају се сва лица мушког пола, рођене 2000. године и старијих годишта (1988.-1999. год.) који нису уведени у војну евиденцију, са територије општине Сечањ, да се јаве Центру Министарства Одбране Зрењанин општинска канцеларија Сечањ, улица Вожда Карађорђа 69, ради увођења у војну евиденцију.

  Увођење у војну евиденцију вршиће се сваке среде, у периоду од 16. јануара до 28. фебруара 2018. године од 09.00 - 13.00 часова.

  Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити индетитет, а у иностранству - важећу путну исправу.

  Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

  ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗРЕЊАНИН

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 22/2017-4 Датум :16.01.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Путничко возило по систему "старо за ново"-шифра из општег речника набавки: 34110000-путнички аутомобили
  3.Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже понуђене цене

   

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Путничког возила по систему "старо за ново"а са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 24.01.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 24.01.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  9.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   


   

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA Преузми овдe

   

   

 • Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман чврстог неопасног отпада на територији општине Сечањ, оператера "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман

  чврстог неопасног отпада на територији општине Сечањ,

  оператера "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овдe

 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене

  утицаја пројекта на животну средину - "ОПСС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овде

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Нафта, бензин и течни нафтни гас

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница:             www.secanj.rs
  Број: 01/2018-4
  Датум: 08.01.2018.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке : нафта, бензин и течни нафтни гас

        шифра из општег речника набавки:   09130000 – нафта и дестилати

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

   

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- нафта, бензин и течни нафтни гас број 01/2018 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                          

  6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2018. године до 13,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

   

  10.Контакт лице за све додатне информације је  Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

   

                                                                                                           Председник Општине

                                                                                                            Предраг Рађеновић

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

   

 • Јавна набавка мале вредности - Позив за подношење понуда - услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 24/2017-4
  Датум : 08.01.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.

   

  2.Критеријум за доделу уговора је :   најнижа понуђена цена

   

  3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                                   

  4.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

   

  8.Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

                                                                                               

                                                                                               Председник Општине

   

                                                                                                 Предраг Рађеновић

   

  KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  Преузми овде
  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

   

  • НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
   ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
   Орган јединице локалне самоуправе
   Број: 24/2017-4
   Датум : 08.01.2018.године
   На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
   Наручилац објављује
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
   2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за
   КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из
   општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.
   2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
   3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
   јавних набавки и интернет страници наручиоца.
   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за
   набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица ,
   КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина
   Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
   назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт
   особе.
   4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00
   часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
   ће се неотворене вратити понуђачима.
   5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у
   пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
   бр.57, Сечањ.
   6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
   и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
   уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
   понуда.
   1
  • 8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
    
   Председник Општине
   Предраг Рађеновић
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  Преузми овде
 • КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ  Преузми овдe
  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ Преузми овде
  ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА Преузми овде
  ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА Преузми овде
  ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА Преузми овде
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА бр. 02/2017-7

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности добара - репрезентација, број 02/2017-7 од 26.01.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку добара- репрезентација понуђачу СТР ”Минимаркет Центар” из Сечња, Вожда Карађорђа 70, понуда заведена под бројем 137 од 25.01.2017. године.

   

  Преузми овдe

   

   

 • Јавни конкурси

   ЈАВНИ КОНКУРСИ

   

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ  Преузми овде

   


   

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ  Преузми овде

   


   

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ   Преузми овде

   


   

 • Позив за увођење у војну евиденцију

   ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

   

   Позивају се сва лица мушког пола, држављане Републике Србије, рођене 1999. године и старијих годишта (1987.-1998. год.) који нису уведени у војну евиденцију, са територије општине Сечањ, да се јаве Центру Министарства Одбране Зрењанин општинка канцеларија Сечањ, улица Вожда Карађорђа 69, ради увођења у војну евиденцију.

  Увођење у војну евиденцију вршиће се сваке среде, у периоду од 01. јануара до 28. фебруара 2017. године од 09.00 - 13.00 часова.

  Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити индетитет, а у иностранству - важећу путну исправу.

  Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

   

  ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗРЕЊАНИН

   


  ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ Преузми овде

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Добра за репрезентацију

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 02/2017-4
  Датум : 17.01.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

  Наручилац објављује:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Добра за репрезентацију

  шифра из општег речника набавки: 15800000

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

  - Понуђена цена............................................90 бодова

   

  - Рок испоруке ..............................................10 бодова

   

  Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на

   

  порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне

   

  набавке за набавку добара за репрезентацију, са назнаком Не отварати”, на адресу

   

  Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно

   

  назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона

  контакт особе.

  4. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 25.01.2017. године до 14,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

   

  ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  5. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 25.01.2017.године у 16,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа

   

  бр.57, Сечањ.

   

  6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања

  понуда.

   

  8. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине

   

  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Добра за репрезентацију

  Преузми овде

   


   

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Санитарни материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 01/2017-4
  Датум : 17.01.2017.године

   

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Санитарни материјал

  шифра из општег речника набавки: 44411000

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

  - Понуђена цена............................................ 85 бодова

   

  - Рок испоруке ..............................................10 бодова

   

  - Услови плаћања.............................................5 бодова

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

  јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке

  за набавку Санитарног материјала, са назнаком Не отварати”, на адресу Општина
  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
  назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 25.01.2017. године до 14,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

   

  ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 25.01.2017.године у 17,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

   

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

   

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса:
  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Санитарни материјал

  Преузми овде

   


   

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

   

  Општина Сечањ
  Вожда Карађорђа бр.57

   

  Сечањ

   

  Број: 02-1/2017-I
  Датум : 10.01.2017.године

   


  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

   

   


  На основу одлуке о буџету за 2016. годину, Општинско Веће усвојило је План јавних набавки за 2017. годину у укупном износу од 56.765.000,00 динара. За реализацију Плана набавки одговоран је председник општине Сечањ.

   

   

   


   

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ  Преузми овде

   


   

 • Исправка датума објаве на првој страни Јавног позива за избор корисника помоћи за решаванје стамбених потреба избеглица


   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАНЈЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 20 СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА
   Преузми овде

   


   

   

 • Јавни позив за избор корисника помоћи за решаванје стамбених потреба избеглица

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 20 СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА
   Преузми овде

   


   

   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Нафта, бензин и течни нафтни гас

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 02/2016-1

  Датум: 27.01.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: Нафта, бензин и течни нафтни гас
  шифра из општег речника набавки: 09130000 –Нафта и дестилати

   

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку добара-Нафта, бензин и течни нафтни гас број 02/2016 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

   

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 04.02.2016. године до 13,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 04.02.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  НАФТА, БЕНЗИН И ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС

  Преузми овде

   


   

 • Позив за увођење у војну евиденцију

   

   Позивају се сва лица мушког пола рођена 1998. год. и старијих годишта (1986.-1997. год.) која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота, са територије општине Сечањ, да се јаве Центру Министарства Одбране Зрењанин општинка канцеларија Сечањ, улица Вожда Карађорђа 69, ради увођења у војну евиденцију.

  Увођење у војну евиденцију вршиће се сваке среде, у периоду од 01. фебруара до 29. фебруара 2016. године од 09.00 - 14.00 часова.

  Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству.

  Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

  Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (члан 10. Закона о војној, радној и материјалној обавези).

   

  ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗРЕЊАНИН


   

 • ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КОНАК БРОЈ 16/2015-8 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СУТЈЕСКА БРОЈ 17/2015-9 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕУЗИНА БРОЈ 18/2015-9 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШУРЈАН БРОЈ 21/2015-9 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • Јавна набавка -ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, БРОЈ 23/2015-4

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 11.01.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 23/ 2015-4

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :

  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

   

  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

   

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  Ознака из општег речника набавке:

  79710000 – услуге обезбеђења

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs

   

  6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде. Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 14:00 часова дана 10.02.2016. године.

  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова. Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 10.02.2016. године у 16:00 часова, без обзира на начин на који су послате.

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ
  СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЈН бр. 23 / 2015
  - НЕ ОТВАРАТИ -
  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

  7. Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 10.02.2016. године

  8.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  10. Лице за контакт: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић сваког радног дана од 08-12 часова

  Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

  НАБАВКА УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ БРОЈ: 23/ 2015-5

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СЕЧАЊ БРОЈ 12/2015-10 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЈАША ТОМИЋ БРОЈ 13/2015-9 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КРАЈИШНИК БРОЈ 14/2015-9 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЈАРКОВАЦ БРОЈ 15/2015-9 ОД 04.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БОКА БРОЈ 19/2015-9 ОД 05.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде
   УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАНАТСКА ДУБИЦА БРОЈ 20/2015-9 ОД 04.01.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   

 • Јавни конкурси

   КОНКУРСИ

   

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2016. ГОДИНИ  Преузми овде

   


   

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ  Преузми овде

   


   

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ - УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ   Преузми овде

   


   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs