Почетак О Сечњу Историјат
Филтер
 • ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ "АГРА"-ГОРЊА РАДГОНА У СЛОВЕНИЈИ, У АВГУСТУ 2018. ГОДИНЕ

  ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ "АГРА"-ГОРЊА РАДГОНА У СЛОВЕНИЈИ, У АВГУСТУ 2018. ГОДИНЕ 

  Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Уређење атарских путева и отресишта

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.сецањ.рс
  Број: 14/2018-4
  Датум: 17.07.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2. Предмет јавне набавке : Уређење атарских путева и отресишта

  Шифра из ОРН-45000000 грађевински радови

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Уређење атарских путева и отресишта број 14/2018 са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.08.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.08.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
  10. Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   

  KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA Преузми овдe
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуга хватања паса и мачака луталица и одношење анималног отпада

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 16/2018-4
  Датум: 12.07.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: услуга хватања паса и мачака луталица и одношење анималног отпада - шифра из општег речника набавки 90700000
  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге хватања паса и мачака луталица и одношење анималног отпада број 16/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 23.07.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 23.07.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

   

   

   

   

 • ОГЛАС О ПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА-АУТОБУСА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

   

   

  ОГЛАС О ПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА-АУТОБУСА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА

  ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

  Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе         
  Број: 19/2018-4
  Датум: 06.07.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је:  услуга сузбијања амброзије - шифра из општег речника набавки 77312100 -Услуге уништавања корова.

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.  

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку услуге сузбијања амброзије број 19/2018 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 16.07.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 16.07.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

   

   8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

   

   

 • ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ 

   

  На основу чл.  55.  став  1.  тачка  2.  И  чл.  60.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/2015 и 68/2015), Наручилац,  дана  04.07.2018.године упућује:

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                       БРОЈ 18/2018-4  

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :
  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ


  Ознака из општег речника набавке:
  79710000 – услуге обезбеђења

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ,на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.
  Рок за подношење понуда је 07.08.2018. године до 14:00 часова.
  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.
  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова без обзира на начин на који су послате.
  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана
  07.08.2018. године у 16:00 часова .

  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:


  ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ЈН бр.18/2018 - НЕ ОТВАРАТИ 

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ                                                                                  

  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57                                                                                

  23240 СЕЧАЊ                                                                                                         

   

   

   

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене не отворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

  7. Место, време и начин отварања понуда:
  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.
  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у
  16,00 часова, дана 07.08.2018. године

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:
  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  10. Лице за контакт: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић сваког радног  дана од 08-12 часова Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

 • Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење чврстог неопасног отпада и механичку припрему отпада за транспорт на територији општине Сечањ, оператера "ОППС" ДОО Јаша Томић

  Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење чврстог неопасног отпада и

  механичку припрему отпада за транспорт на територији општине Сечањ, оператера "ОППС" ДОО Јаша Томић

  Преузми овде

 • Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА "Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт" - "ОППС" ДОО Јаша Томић

   

   


   

  Р Е Ш Е Њ Е

  Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА

  "Складиштење чврстог неопасног отпада и механичка припрема отпада за транспорт",

  чија се реализација планира на кат. парцели 1207/1 и 1208/1, КО Јаша Томић,

  на територији општине Сечањ, носиоца пројекта "ОППС" ДОО Јаша Томић из Јаше Томић.,

  која је израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и другим прописима.

  Преузми овде

 • ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

     ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

   

  Наоснову чл. 55. став 1. тачка 2. И чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/2015 и 68/2015), Наручилац, дана 24.07.2017. године упућује:

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 11 / 2017-4

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :

  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

  2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

   

       Предмет јавне набавке: УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

   

   

  Ознака из општег речника набавке:

  79710000 – услуге обезбеђења

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ,на ПорталуУправе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

  Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 14:00 часова дана 24.08.2017. године.

  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова без обзира на начин на који су послате.

  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 24.08.2017. године у 16:00 часова .

   Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ЈН бр.11 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ

  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ

  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57

  23240 СЕЧАЊ

   


  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене не отворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

  7. Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 24.08.2017. године

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  10. Лице за контакт: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић сваког радног дана од 08-12 часова

  Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УСЛУГA ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  Преузми овде

  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - УСЛУГE ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

  Преузми овде

  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГE ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

  Преузми овде

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  Преузми овде
 • ОПШТИНА СЕЧАЊ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

  I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Преузми овде
  ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНE ПРАКСE 2017 Преузми овде

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Рачунари и рачунарска опрема

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 06/2017-4
  Датум :19.07.2017.године


  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Рачунари и рачунарска опрема
  шифра из општег речника набавки: 30200000-рачунарска опрема и материјал
  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.
  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима
  критеријумима:
  - Понуђена цена............................................... 90 бодова
  - Рок испоруке ....................................................5 бодова
  - Гарантни рок...................................................5 бодова
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
  јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке
  за набавку рачунарa и рачунарске опреме, са назнаком “Не отварати”, на адресу
  Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
  назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
  контакт особе.
  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.07.2017. године до 10,00
  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
  ће се неотворене вратити понуђачима.
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.07.2017. године у 12,00 часова у
  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
  бр.57, Сечањ.
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
  понуда.
  9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

   

   


   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И

  РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

  Преузми овде


   

   

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

  РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузми овде

  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  Преузми овде

  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ  I

  Преузми овде

 • Јавни позиви за остваривање права пречег закупа и права бесплатног коришћења државног пољопривредног земљишта за 2018. годину

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

   Преузми овдe

  ЗАХТЕВ

  ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
  СВОЈИНИ, ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ,
  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овдe

  ЗАХТЕВ

  ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
  СВОЈИНИ, ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овдe

   


   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ

  ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

   Преузми овдe

  ЗАХТЕВ

  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ

  ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овдe

   


   

   

  ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРШАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

  ЗА 2018. ГОДИНУ

  Преузми овде  

   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 10/2017-4
  Датум : 05.07.2017.године
   
  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује
   
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
   
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Геодетске услуге
  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске
  услуге
  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
  јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке
  за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком Не отварати”, на адресу
  Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
  назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
  контакт особе.
   
  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 14.07.2017. године до 14,00
  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
  ће се неотворене вратити понуђачима.
   
  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 14.07.2017. године у 16,00 часова у
  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
  бр.57, Сечањ.
   
  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   
  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
  понуда.
   
  9.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
   
   
   
   
  Председник Општине
  Предраг Рађеновић
   
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Геодетске услуге Преузми овде
  OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • Решење - Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329kW

  Р Е Ш Е Њ Е За ПРОЈЕКАТ - "Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева
  мала електрана снаге 329 кW",
  чија се реализација планира на кат. парцели 4846/5, КО Бока, на територији општине Сечањ,
  носиоца пројекта "НИС" АД Нови Сад из Новог Сада, није потребна процена утицаја на животну средину.
   Преузми овде

 • ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

           На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту   ( «Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закои,  41/09 и 112/2015)  и  члана 1. Одлуке о одређивању  надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп  пољопривредног земљишта  у државној својини  («Сл.лист општине Сечањ» број 8/2006),  председник  општине  Сечањ је  дана 14.07.2016.године, донео

   

   ОДЛУКУ

  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

  У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

  расписује

  ОГЛАС

  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У   ОПШТИНИ   СЕЧАЊ

  I

  - Предмет јавног надметања –

    

   

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних Понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сечањ у следећим катастарским општинама:

  Преузми овде

   

  2. ПРЕДМЕТ: Захтев  за утврђивање  броја условних  грла  за доказивање пречег права  закупа  пољопривредног  земљишта  у државној својини  на основу јавног позива  комисије за израду годишњег програма  заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017.

  Преузми овде


  3. Јавна надметања 2016

  Преузми овде

   


   

  4. Јавна надметања 2014 за 2016

  Преузми овде

   

 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА"

          

   

   РЕШЕЊЕ


   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ (2 ОБЈЕКТА) ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА", чија се реализација планира на кат. парцели 3049, КО Крајишник, на територији општине Сечањ, носиоца пројекга "КРАЈИНА ТИМ" ДОО из Крајишника, није потребна процена утицаја на животну средину.

  Преузми овде

   

 • Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе

  Број: 03-1269/2
  Датум: 22.06.2016.
  Општина Сечањ
  Одељење за привреду, развој,инспекцијске послове
  и заштиту животне средине
  Сечањ

   

  Веза: Ваш предмет бр: Службено/2016 од дана 31.06.2016.

   

  У вези са Вашим захтевом за стављање под заштиту, обавештавамo Вас да је стручни служба Покрајинског завода за заштиту природе 15.06.2016. године обишла стабла која се налазе на територији Општине Сечањ, и извршила је валоризацију предметног стабла и на основу тога даје

   

  МИШЉЕЊЕ

   

  1. Група стабала платана који се налазе у центру насеља Сечањ на катастарским парцелама бр:736/1 и 740, к.о. Сечањ, својом виталношћу и декоративношћу спадају међу вредније представнике своје врсте у нашем поднебљу. Предметно стабла имају вредност и треба их сачувати, али за сад не испуњава услове за стављање под посебну заштиту државе. Предлажемо да се поменуто стабла путем мера заштите штити урбанистичким планом. Приликом одржавања и неговања зелених површина потребно је посветити му посебну пажњу, примењивати мере неге и очувати његову вредност, да би се као таква у будуће ставила под заштиту.


  2. Стабло храста лужњака {Quercus robur L.) који се налаз у улици Вожда Карађорђа бр. 116, у дворишту зграде на катастарској парцели 225/1, к.о. Сечањ, поред добре кондиције и виталности поседује и следеће дендрометријске карактеристике:
  ❖ процењена старост стабла : више од 150 година,
  ❖ процењена висина стабла : 25 m,
  ❖ обим дебла на висини 1,3 m : 4,54 m,
  ❖ ширина крошње у правцу СИ -ЈЗ : 26 m,
  ❖ ширина крошње у правцу СЗ-ЈИ :33,2 m,
  Наведене карактеристике сврставају ово стабло храста у међу вредније примерке дендро фонда на овом поднебљу. Предметно стабло смо евидентирали и уврстили на Листу предлога за за стављање под заштиту државе.


  3. Дрворед дудова (Morus sp.) је двострани, једноредни дрворед, који се налази на катастарској парцели 8210, к.о. Јаша Томић, општина Сечањ. Дужина дрвореда износи око 650 метара и сатоји се од 88 стабала, левастрана се састоји од 40, десна од 48 припадника рода Morus. Анализом историјске грађе уочено је приказивање левог дрвореда на катастарским картама другог војног премера Аустро-угарске монархије које датирају из периода између 1806-1869 године, док се десни дрворед појављује на картама трећег војног премера израђеног између 1886-1887 године. Дрворед је доста добре кондиције и виталности. Сукцесивно је вршена радиклна резидба грана до дебла. Произашло из наведеног, предметни дрворед смо уврстили на Листу предлога за стављање под заштиту државе.

  Пожељно је извршити попуњавање дрвореда на местима недостајућих и девитализованих примерака, примерцима исте врсте како би се обезбедио континуитет дрвореда.

  С поштовањем,

  Помоћник директора:
  Горан Крнчевић
  По Одлуци о овлашћењу
  Бр. 04-1879 од 14.11.2013.


   

   

   

  Мишљење Покрајинског завода за заштиту природе

  Преузми овде


   

   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs