Филтер
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Санација кухиње и трпезарије у објекту који користи Предшколска установа „Полетарац“ Сечањ

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
    ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
    Орган јединице локалне самоуправе
    Број: 27/2018-4
    Датум: 20.11.2018.године

    На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
    Наручилац објављује

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

    2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Санација кухиње и трпезарије у објекту који користи Предшколска установа „Полетарац“ Сечањ,
    шифра из општег речника набавки: 45262700-адаптација зграда.

    2.Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

    Елементи критеријума су:

    - Понуђена цена ................................... ......... 90 бодова

    - Рок извођења .................................... 10 бодова

    3. Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за  набавку  радова  -  Санација  кухиње  и  трпезарије  у  објекту  који  користи  Предшколска установа „Полетарац“  Сечањ, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
    4. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  29.11.2018.  године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

    5. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 29.11.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

    6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

    7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

    8. Контакт лице за све додатне информације је: Бранка Вукоје

    е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

    Председник Општине

    Предраг Рађеновић

     

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Услуге зимског одржавања путева

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

    ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе       

    Број: 30/2018-4

    Датум: 19.11.2018.године

    На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

    Наручилац објављује 

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

    1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

    2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуге зимског одржавања путева  

    шифра из општег речника набавки: 90620000 – услуга чишћења снега  

    3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.   

    4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

    5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге зимског одржавања путева број 30/2018 ,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На

    полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.  
    6. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 29.11.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима. 
    7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 29.11.2018.године у 15,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
    8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда. 
    9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

     

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
    ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ I Преузми овде
    ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
    ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

     

     

  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Услуге чишћења дивљих депонија

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
    ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
    Орган јединице локалне самоуправе
    Број: 29/2018-4
    Датум: 19.11.2018.године


    На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
    Наручилац објављује

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

    2. Предмет јавне набавке мале вредности је: услуге чишћења дивљих депонија

    шифра из општег речника набавки: 90000000 - Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине.

    3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

    4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

    5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге чишћења дивљих депонија број 29/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

    6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 29.11.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

    7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 29.11.2018.године у 15,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

    8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

    9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

     

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

     

     

  • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

     

     

    КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ Преузми овде
    ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ УСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2018. ГОДИНИ Преузми овде

    ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 

    КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2018. ГОДИНИ

    Преузми овде
  • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

     

     

    - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ -

    ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

    Преузми овде

     

  • Јавна набавка мале вредности - Позив за подношење понуда - услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник - ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

    ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

    Орган јединице локалне самоуправе

    Број: 20/2017-4

    Датум : 29.11.2017.године

    На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

    2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000 - архитектонске, техничке и геодетске услуге.

    2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена

    3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

    Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

    4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.12.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

    5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.12.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

    6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

    7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

    8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

    е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

    Председник Општине

    Предраг Рађеновић

     

    KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
    OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Преузми овде

     

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе Број: 20/2017-4 Датум : 29.11.2017.године
    На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује
    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
    1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
    2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000 -архи архи архи тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге .
    2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
    3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
    Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
    4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.12.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
    5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.12.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
    6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
    7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
    2
    8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
    е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
    Председник Општине
    Предраг Рађеновић
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Јавна набавка мале вредности-Геодетске услуге

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
    ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
    Орган јединице локалне самоуправе       
    Број: 19/2017-4
    Датум : 22.11.2017.године

     

    На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

    2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Геодетске услуге

          шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

    3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.  

    4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

    Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                

    5. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 30.11.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
    6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.11.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
    7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

    8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

    9. Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

     е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                                 Председник Општине

                                                                                                   Предраг Рађеновић

     

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
    Преузми овде
    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  • Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Сечањ кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи

    Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање

    стамбених потреба избеглица на територији општине Сечањ

    кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи

    Преузми овде
  • Обавештење о закљученом уговору - За јавну набавку Гориво

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
    ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
    Орган јединице локалне самоуправе
    Број: 08/2016-9
    Датум : 28.11.2016.године


    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

     


    1.Опис предмета набавке: добра-Гориво
    Општи речник набавки- 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и
    други извори енергије, 09130000 – нафта и дестилати
    2.Уговорена вредност: 3.634.166,67 динара без ПДВ-а
    3.Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
    4.Број примљених понуда: 2
    5.Највиша понуђена цена: 3.754.920,00 динара без ПДВ-а
    6.Најнижа понуђена цена: 3.634.166,67 динара без ПДВ-а
    7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2016.године
    8.Датум закључења уговора: 21.11.2016.год.
    9.Подаци о добављачу: ДОО "Кнез Петрол" Батајница , ул. Царице Јелене бр.28
    10.Период важења уговора: дванаест месеци

     

     

     

     

  • Обавештење о закљученом уговору - За јавну набавку услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ

    НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

    ул. Вожда Карађорђа бр.57,Сечањ

    Орган јединице локалне самоуправе

    Број: 10/2016-10 Датум : 29.11.2016.године

     


    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

     


    1.Опис предмета набавке: услуге зимског одржавања путева на територији Општине Сечањ,

    Шифра из ОРН: 90620000 – услуга чишћења снега
    2.Уговорена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
    3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
    4.Број примљених понуда: 2
    5.Највиша понуђена цена: 11.000,00 динара 11.000,00 динара 11.000,00 динара 11.000,00 динара 11.000,00 динара без ПДВ-а
    6.Најнижа понуђена цена: 10.600,00 динара без ПДВ-а
    7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.11.2016.године
    8.Датум закључења уговора: 24.11.2016.год.
    9.Подаци о добављачу: ДОО" МИЛ-РАД ГРАДЊА" Зрењанин, ул. Гимназијаска бр.8
    10.Период важења уговора: дванаест месеци

     

     

     

     

     

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs