Филтер
 • ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ

  Преузми овде

  ЗАКЉУЧАK - I

  Преузми овдe

  ЗАКЉУЧАK - II

  Преузми овдe
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - За набавку пружања геодетских услуга

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности за набавку пружања геодетских услуга број 05/2017-7 од 28.02.2017.године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку пружања геодетских услуга понуђачу ГБ "Стамболија" из Зрењанина, ул. Краља Петра I бр.2, понуда заведена под бројем 363 од 27.02..2017. године.

   

  Преузми овдe

   

   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Канцеларијцки материјал бр. 04/2017-7

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара - Канцеларијски материјал број 04/2017-7 од 20.02.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку добара- Канцеларијски материјал понуђачу СТР "Чуперак" из Сечња, ул. Партизански пут 64, понуда заведена под бројем 269 од 14.02.2017. године.

   

  Преузми овдe

   

   

 • Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања

   

   

  Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања

  Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица и предузетнике, за регистрована пољопривредна газдинства и за локалне самоуправе.

  Како наводе у Развојном фонду Војводине нове кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења значајно смањена.

  Каматне стопе годишње износе 1% уколико је средство обезбеђења банкарска гаранција и 2% уколико је средство обезбеђења хипотека када корисник кредита долази из локалне самоуправе са територије Војводине које се налазе у трећој и четвртој групи развијености ( Алибунар, Бач, Бела Црква, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пландиште, Сечањ, Србобран, Тител, Чока, Шид и Опово ). Каматне стопе су више за један процентни поен уколико корисник кредита долази из локалне самоуправе које спадају у прву и другу категорију развијености и у зависности од инструмента обезбеђења износе 2 или 3% годишње

  Директор Развојног фонда господин Горан Савић изјавио је да је у току 2017.године кроз конкурсе опредељено 2,5 милијарде динара, односно приближно 20 милиона евра. Такође, средства обезбеђења смо знатно прилагодили тренутној ситуацији на тржишту па ће привредницима и пољопривредницима бити у великој мери олакшано њихово коришћење.

  Када је реч о грејс периоду који пружамо нашим клијентима, морам да напоменем да су то тренутно најдужи рокови који се могу наћи у понуди кредитних линија. За инвестиционе пројекте опредељен је период мировања отплате до 24 месеца, а за обртна средства до 6 месеци.

  Такође, омогућено је и давање ручне залоге на новокупљену погонску механизацију код кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава па тако сада пољопривредници уз 20% учешћа могу дати залогу на предмет куповине. Важно је напоменути да је смањена и накнада за обраду кредитног захтева са 10.000 на 5.000 динара.

  Трудимо се да покретачима привредних активности маскимално изађемо у сусрет и то ћемо чинити у наредном периоду. Обилазимо војводјанске општине, причамо са привредницима и пољопривредницима и њиховим захтевима излазимо у сусрет.

   

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • ПРОДУЖЕЊE РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БРОЈ 05/2017

   

  Општина Сечањ

  Вожда Карађорђа 57

  Сечањ

  Број: 05/2017-6

  Датум: 22.02.2017. године

   

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ

  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БРОЈ 05/2017

   

   

   

  Обавештавају се понуђачи да је продужен рок за подношење понуда за јавну набавку ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БРОЈ 05/2017.

   

  Рок за подношење понуда је 27.02.2017од. до 14,00 часова, а јавно отварање понуда је 27.02.2017од. у 16,00 часова.

   

   

   

   

   

   

  Председник комисије

  Ивана Пејовић

  Службеник за јавне набавке

   

 • ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 05/2017-5 за јавну набавку геодетских услуга

   

   

  Мења се конкурсна документација број 05/2017-5 за јавну набавку геодетских услуга тако што се мења Образац БР.10 „СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМЦЕНЕ САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА“ и исти сада гласи:

   

  Преузми овде

   


   

 • ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ ЗА 2017.ГОДИНУ


   
   
  ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ ЗА 2017.ГОДИНУ Преузми овде

   


 • Јавна набавка - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57,Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 05/2017-4

  Датум: 14.02.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2. Предмет јавне набавке мале вредности јеГеодетске услуге
  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 23.02.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 23.02.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Геодетске услуге

  Преузми овде

   


   

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Интернет страница: www.secanj.rs

  Број: 03/2017-4

  Датум: 14.02.2017.године


  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2. Предмет јавне набавке : Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ
  шифра из општег речника набавки: 60100000 - Услуге друмског превоза

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ број 03/2017 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.03.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.03.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

  10. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  - Услуге превоза ученика на територији општине Сечањ

  Преузми овде

   


   

 • Јавни позив спортски савез

  ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава из буџета општине Сечањ за 2017.годину за суфинансирање потреба у области спорта  Преузми овдe

   

  ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС  Преузми овдe

   


   

   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs