Филтер
 • РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Биогасна електрана снаге 990 kWel - „БИО ПАН ГАС“ ДОО Сечањ

  РЕШЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Биогасна електрана снаге 990 kWel - „БИО ПАН ГАС“ ДОО Сечањ  Преузми овде  
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2018. ГОДИНИ

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2018. ГОДИНИ   Преузми овде

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2018. ГОДИНИ

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ   ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2018. ГОДИНИ Преузми овде
  ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2018 Преузми овде
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 09/2018-4
  Датум: 05.04.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“
  шифра из општег речника набавки: 77313000-Услуга одржавања паркова.

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“ број 09/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 13.04.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 13.04.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   Преузми овде  
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "БИО ПАН ГАС" ДОО Сечањ

  Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину - "БИО ПАН ГАС" ДОО Сечањ 

  Преузми овде
 • Саопштење

   

   

  Karasi 3

   

  Поштовани пријатељи,


  С’тугом, неверицом и дубоким жаљењем, путем наше wеб странице, обавештавамо вас да је општина Сечањ остала без свог председника, Предрага Милошевића Карасија, који је после изненадне и тешке болести преминуо у 53. години живота.


  17., 18. и 19. Април 2017. године проглашавају се данима жалости у општини Сечањ и реализују се у складу са законском регулативом која се односи на проглашење Дана жалости.


  Комеморативна седница овим поводом одржаће се 17. Априла 2017. године са почетком у 12:00 часова у Великој Сали Скупштине општине Сечањ а у Малој Сали Скупштине општине Сечањ биће отворена књига жалости.


  Испраћај нашег драгог председника Предрага Милошевића Карасија обавиће се 17.04.2017. године у 16:00 часова, испред породичне куће у Сечњу.


  Скупштина општине Сечањ
  С Е Ч А Њ    

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 03/2017-8

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 од 24.03.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговорз а јавну набавку услуге превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ број 03/2017-8 понуђачима у заједничкој понуди СТУП "Вршац" АД, Степе Степановића бр.9, Вршац И ДОО "Банат Транс" из Зрењанина, ул. Београдска бр. 22, понуда заведена под бројем 495 од 17.03.2017. године.

  .

   

  Преузми овдe

   

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ

   

   НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 03/2017-9

  Датум : 03.04.2017.године

   

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

   

   

  1.Опис предмета набавке: Услуга превоза ученика средњих школа са територије општине Сечањ
  Општи речник набавки- 60100000 -услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза услуге друмског превоза
  2.Уговорена вредност: 7.248.077,80 динара без ПДВ-а
  3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
  4.Број примљених понуда: 1
  5.Највиша понуђена цена: -
  6.Најнижа понуђена цена: -
  7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2017.године
  8.Датум закључења уговора: 30.03.2017.год.
  9.Подаци о добављачу: СТУП “Вршац" АД , Степе Степановића бр.9, Вршац и ДОО „Банат Транс“ из Зрењанина, ул. Београдска бр.22
  10.Период важења уговора: дванаест месеци

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • Обавештење

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

   

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ 

   

           Обавештава се јавност да је носилац пројекта "Массаграр" ДОО из Новог Сада, поднео захрев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - "Реконструкција силоса за житарицеи доградња пратећих објеката, ПЈ "Фарма Сечањ", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 949/1, КО Сечањ, на територији општине Сечањ.

           Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 22.04.2016 до 04.05.2016 од 11-13 ч.

           У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

                 Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

 • Обавештење

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

   

   

           У складу са чланом 10. став 7. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), обавештавам вас да је одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине донело Решење бр. 501-3-3/2016-II од 05.04.2016 године да за ПРОЈЕКАТ - "Фабрика за хладну прераду поврћа са хладњачом", чија се реализација планира на кат. парцели бр. 1759/1, КО Сутјеска, у насељеном месту Сутјеска, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

           Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења, Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине у року од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко Одељења за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине, са таксом од 440,00 динара.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs