Филтер
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Рачунари и рачунарска опрема

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 12/2018-4

  Датум :30.05.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Рачунари и рачунарска опрема       шифра из општег речника набавки: 30200000-рачунарска опрема и материјал

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријумима:

  -                     Понуђена цена............................................... 90       бодова

  -                     Рок испоруке ....................................................5      бодова

  -                     Гарантни рок...................................................5 бодова

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку рачунарa и рачунарске опреме, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.        

  5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 11.06.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 11.06.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9.Контакт лица за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ I
  Преузми овде
  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Пружањe услуге мобилне телефоније

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе

  Интернет страница: www.secanj.rs

  Број: 11/2018-4

  Датум: 28.05.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Пружањe услуге мобилне телефоније , шифра из општег речника набавки: 64212000  

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку Пружања услуге мобилне телефоније број 11/2018 са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На

  полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.     

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 05.06.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 05.06.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
  Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

  РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ Преузми овде
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Канцеларијски материјал

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Канцеларијски материјал Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке: Отворени поступак - Пружањe услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница:             www.secanj.rs
  Број: 10/2018-4
  Датум: 27.04.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Пружањe услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције, шифре из општег речника набавки:  90921000- Услуге дезинфекције и уништавања штеточина, 90923000-  Услуге дератизације.

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку Пружања услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције број 10/2018 са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.         

  6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 28.05.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 28.05.2018. године у 15,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања понуда.

  10.Контакт лица за све додатне информације су:  Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине

                                                                                                            Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
  Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  Преузми овде
 • Јавна набавка -ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

   

  Општина Сечањ
  Вожда Карађорђа 57
  Сечањ
  Број: 08/2017-4
  Датум: 25.05.2017. године

  :

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
  ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

   

  2. Предмет јавне набавке је услуга-Услуга одржавања софтвера -шифра из

  општег речника набавки: 50312600

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже цене

  4. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36.,став1., тачка 2. ЗЈН.

  5. Број и датум првобитно закљученог уговора: 2877/1-09 од 24.12.2009.

  6. Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив: Институт „Михајло Пупин“ Београд

   

  7. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.06.2017. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  8. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.06.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Сечњу, ул. улица Вожда Карађорђа бр. 57

   

   9. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  10. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  11. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА бр. 08/2017-5

  Преузми овде

   


   

 • Конкурс за" Домаћина летњих спортских игара" оштине Сечањ

   

   

   

   

   

   

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  Број:16-01-010/2017
  Дана: 23.05.2017.године
  Сечањ


  САВЕТУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА


     Програмом рада Спортског савеза општине Сечањ, "Летње спортске игре" општине Сечањ одржаће се последњег викенда у јулу или првог викенда у августу.
     Молимо Вас да размотрите на Савету Месне заједнице евентуалну кандидатуру Ваше Месне заједнице за овогодишњег" Домаћина игара".
     Молимо Вас да у пријави за "Домаћина игара" наведете са којим могућностима располаже Ваша Месна заједница и на који начин је спремна за организацију игара.
     Пријаве за "Домаћина игара" доставите писмено на адресу "Спортски савез општине Сечањ", до 07.јуна 2017. године

  СПОРТСКИ ПОЗДРАВ!

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                          СПОРТСКОГСАВЕЗА

                                                                                                   Зоран Рикало


  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ  

  ж.р. Војвођанска банка 355-1030858-11

  Матични број 08019037 

  ПИБ 101358362                                          

  Тел. 0698023439; 0643019920;

  E mail  sportsavsecanj@gmail.com    

   


   

 • САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Untitled

   

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

   

  Општина Сечањ успешно реализовала пројекат


   “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ”

   

   

  Маја месеца завршава се реализација пројекта “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ” који је Општина Сечањ реализовала у партнерству са Општином Житиште и Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат (РЦР Банат), а који је финасиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе, у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

  Тим поводом, у среду, 24. маја 2017 године, у просторијама Општине Житиште, одржана је завршна конференција пројекта а присутнима на конференцији обратили су се председник општине Житиште г-дин Митар Вучуревић, локални асистент пројекта г-ђа Јелена Травар Миљевић и менаџер пројекта г-дин Бранислав Милосав, који су представили најзначајније активности и постигнуте резултате пројекта.

  Од почетка реализације, пројекат је укључио 40 младих незапослених лица са територије партнерских локалних самоуправа, од којих је, након завршених теоријских обука из области занатства и модерне пољопривреде, њих 20 упућено на тромесечну радну праксу код одабраних менторских предузећа. Радна пракса је била финансирана од стране пројекта, а 20 младих незапослених лица имало је прилику да теоријски стечена знања примене у пракси, додатно унапреде своје компетенције и остваре стално запослење. Да је цео концепт био добро испланиран и успешно спроведен, сведочи податак да ће најмање њих 5 наставити рад у менторским компанијама, док се очекује да један број лица заснује радни однос у наредним месецима.

  Путем усклађивања компетенција младих незапослених лица са потребама тржишта рада, пројекат је омогућио младима да стекну нова знања и вештине, као и неопходно радно искуство, које је једном броју младих обезбедило стално запослење. То је свакако и најзначајнији резултат пројекта, који представља само један у низу напора које Општина Сечањ и остале локалне самоуправе у Банату, заједно са Развојном Агенцијом Банат, чине у погледу смањења дугорочне незапослености у региону.

   

  Реализација пројекта трајала је 7 месеци, а укупна вредност пројекта била је 2.906.000,00 динара.

   

   

  Контакт детаљи:

  Дејана Милошевић Локални асистент пројекта, Вожда Карађорђа 57, Сечањ, тел. 069/8022414,  e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 07/2016-3

  Датум: 20.05.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Геодетске услуге       

  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 30.05.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.05.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 06/2016-3

  Датум: 19.05.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Путничко возило по систему "старо за ново"

  шифра из општег речника набавки: 34110000-путнички аутомобили

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Путничког возила по систему "старо за ново" а са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.05.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.05.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  9. Контакт лице за све додатне информације је: Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"-

  Преузми овде

   


   

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs