Филтер
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: RHP-W4-15/2018-4
  Датум: 26.06.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

  2.Предмет јавне набавке : Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала
  шифра из општег речника набавки: 44110000

  3.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Регионални програм стамбеног збрињавања, набавка грађевинског материјала број RHP-W4-15/2018-4, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 06.08.2018.године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 06.08.2018. године у 12,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од најдуже 30 дана од дана отварања понуда.
  10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Мирослав Папић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  ТЕНДЕРСКИ ДОСИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА Преузми овде
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ I  Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
 • КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018.ГОДИНУ

  КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

  И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018.ГОДИНУ

  Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ Преузми овде
  ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта удржавној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Сечањ за 2019. годину Преузми овде
  ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта удржавној својини, по основу сточарства, на територији општине Сечањ за 2019. годину Преузми овде
  ЗАХТЕВ  за утврђивање  броја условних  грла  за доказивање пречег права  закупа  пољопривредног  земљишта  у државној својини  на основу јавног позива  комисије за израду годишњег програма  заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. Преузми овде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ Преузми овде
  ЗАХТЕВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, на територији општине Сечањ за 2019. годину Преузми овде
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности обликована по партијама - добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица обликована у три партије

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе         
  Број: 13/2018-4
  Датум: 31.05.2018.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама

  2.Предмет јавне набавке мале вредности је: добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица обликована у три партије:

   

               1. партија - пољопривредне машине

               2.партија - добра у пчеларству         

               3.партија- козметички комплети

       шифре из општег речника набавки: 16100000, 3371164, 16640000

   

  3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

             -           Понуђена цена............................................ 90     бодова

              -           Рок испоруке ..............................................10     бодова

  4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- добра за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица број 13/2018 ПАРТИЈА БРОЈ_______ , са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.      

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 11.06.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 11.06.2018.године у 16,30 часова Партија број 1; у 17,00 часова Партија број 2; у 17,30 часова Партија број 3
  у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

   

  8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје, Ивана Пејовић е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- 1. ПАРТИЈА- ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
  Преузми овде
  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- 2. ПАРТИЈА- ДОБРА У ПЧЕЛАРСТВУ
  Преузми овде
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-3. ПАРТИЈА- КОЗМЕТИЧКИ КОМПЛЕТИ Преузми овде
  OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-2. ПАРТИЈА- ДОБРА У ПЧЕЛАРСТВУ Преузми овде
 • Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину

  Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној

  расправи о студији о процени утицаја на животну средину

  Преузми овде

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА БРОЈ 07/2017-7

  OДЛУКА

  O ДОДЕЛИ УГОВОРA

  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности за набавку услуге чишћења дивљих депонија број 07/2017-7 од 22.06.2017. године.

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку услуге чишћења дивљих депонија понуђачима у заједничкој понуди ДОО"Форецо" из Бачког Петровца, ул. Маршала Тита бр.20 и ДОО"Визура" из Бачке Паланке, Краља Петра I бр.22, понуда заведена под бројем 1127 од 21.06.2017. године

  Преузми овдe  
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО

  Република Србија Аутономна

  Покрајина Војводина Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-6-2/2017-I

  Дана: 22.06.2017.г.

  С е ч а њ

  Предмет: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о

  потреби процене утицаја пројекта на животну средину

  Носилац пројекта „НИС“ ДОО, Нови Сад, кога заступа „ГасТех" ДОО, Инђија, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329 К\Л/", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 4846/5, КО Бока у Боки, на територији општине Сечањ.

  Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 23.06.2017 г. до 03.07.2017 г. од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ Преузми овде

 • УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ

  УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА

  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ

  Преузми овде

 • РЕШЕЊЕ - Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина

  Република Србија Аутономна

  Покрајина Војводина Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развиј, инспекцијске послове и

  заштиту животне средине

  Број: 501-8-2/2017-1 Дана: 15.06.2017 г.

  С е ч а њ

   

  На основу члана 10. став 4. и став 5. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и чланова 136. став 1. и 140. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 године, Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

  За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, у Јаши Томић, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ, потребна је процена утицаја на животну средину.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

  Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, обратио се овом органу захтевом бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 г. за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ. Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да је за горе наведени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

  На поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност у датом року нису се огласили.

  Р Е Ш Е Њ Е

  За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“

  Преузми овде

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs